Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum Dir. 2019:21

Publicerad

Regeringen beslutar förlänga utredningstiden.

Ladda ner:

Uppdraget ska istället slutredovisas senast den 31 januari 2020

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

  • En sjukförsäkring anpassad efter individen

    Utredningen redovisar vad den kommit fram till när det gäller dels behovet av anpassningar av försäkringsskydd för personer med så kallad behovsanställning, dels regelverket kring möjligheten att bevilja partiell sjukpenning utifrån en förläggning av arbetstiden där den försäkrade inte minskar sin arbetstid med lika mycket varje dag.

  • En begriplig och trygg sjukförsäkring

    En särskild utredare har analyserat delar av de regler som gäller sjukförsäkringen. Utredningen har bland annat analyserat hur begreppet normalt förekommande arbete har tillämpats. Utredningen har även analyserat vilka fysiska och mentala förmågor man kan kräva för att hänvisa någon till ett normalt förekommande arbete. Delbetänkandet redovisar här dessa frågor.

  • Ingen regel utan undantag – en trygg sjukförsäkring med människan i centrum

    Utredningen har tittat på möjligheterna att i undantagsfall bedöma en sjukskriven persons arbetsförmåga mot arbete hos dennes arbetsgivare. Detta trots att arbetsförmågan ska bedömas mot ett förvärvsarbete som på arbetsmarknaden är normalt förekommande.

Lagrådsremiss

Proposition (2 st)