Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Sociala grundvillkor i den gemensamma jordbrukspolitiken Ds 2024:5

Publicerad

Redovisning av uppdrag att analysera och föreslå en mekanism för sociala grundvillkor i den gemensamma jordbrukspolitiken samt vid behov lämna författningsförslag för hur det nya kravet på införande av sådana sociala grundvillkor kan genomföras i Sverige.

Ladda ner:

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115
och förordning (EU) 2021/2116 om den gemensamma jordbrukspolitiken
(härefter EU-förordningarna) ska det i medlemsstaterna senast den 1 januari 2025 finnas system med administrativa sanktioner vid överträdelse av sociala grundvillkor. För svenskt vidkommande ska sanktionssystemet tillämpas i förhållande till mottagare av stöd enligt 5, 7 och 8 kap. förordningen (2022:1826) om EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

I huvuddrag innebär EU-förordningarna att en stödmottagare
som begår en överträdelse av ett socialt grundvillkor ska få en
sanktion i form av minskning av stöd med en viss procentsats som
bestäms utifrån en bedömning av överträdelsens allvar, omfattning
och varaktighet.

Andra faktorer som kan vara av betydelse när sanktionen bestäms är om överträdelsen har varit avsiktlig, om den har grava konsekvenser för uppnåendet av syftet med det sociala grundvillkoret samt om det handlar om upprepade överträdelser. Medlemsstaterna får använda tillämpliga nationella klassificeringssystem för arbetsrelaterade sanktioner för att göra bedömningen.

Med liten förenkling ska den administrativa sanktionen enligt EU-förordningarna beräknas på grundval av det stöd som stödmottagaren har beviljats under det kalenderår då överträdelsen inträffade.

I promemorian lämnas förslag om sådana ändringar och tillägg i förordningen om EU:s gemensamma jordbrukspolitik som har bedömts vara nödvändiga för att Sverige ska leva upp till kraven i EU-förordningarna.

Utgångspunkt har tagits i det redan befintliga system med administrativa sanktioner vid överträdelse av vanliga grundvillkor som regleras i den svenska förordningen och som på motsvarande sätt har sin bakgrund i EU-förordningarna.

Laddar...