Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Promemoria En flexiblare väg till behörigheten fartygsbefäl klass VII LI2023/03495

Publicerad

I promemorian föreslås att det införs en alternativ grund för att få behörighet som fartygsbefäl klass VII.

Ladda ner:

I dag krävs för att få sådan behörighet att sökanden dels har fullgjort godkänd utbildning, dels har fullgjort minst 36 månaders däckstjänstgöring. Det föreslås att behörigheten grundas på fullgjord handledd fartygsförlagd utbildning som alternativ till däckstjänstgöringen. Transportstyrelsen ska få meddela föreskrifter om den fartygsförlagda utbildningens innehåll och längd.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.