Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn Ds 2023:15

Publicerad

Uppdraget har varit att utreda frågor som handlar om socialnämnders arbete med barn och om utökade möjligheter att inhämta och utbyta uppgifter inom socialtjänsten för att förebygga brott och stärka skyddet för barn.

Ladda ner:

Uppdraget rör sex huvudfrågor och har innefattat att utreda
om anmälningsskyldigheten vid kännedom om eller misstanke att
ett barn far illa enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453),
förkortad SoL, ska utökas till att omfatta fler myndigheter och
yrkesgrupper än idag,

  1. om det ska vara obligatoriskt för socialnämnder att återkoppla till den som enligt 14 kap. 1 § SoL omfattas av skyldigheten att göra en anmälan om oro för barn,
  2. om socialnämndernas möjligheter att ta del av uppgifter ur misstanke- och belastningsregistren inom ramen för en barnavårdsutredning, dvs. en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd, ska utvidgas,
  3. om gallringsbestämmelserna i fråga om handlingar i barns personakter (barnakter) bör ändras och om den 70-åriga sekretesstiden för handlingar i barnakter ska förlängas,
  4. om möjligheterna till informationsutbyte mellan socialnämnder i olika kommuner behöver utvidgas i det brottsförebyggande arbetet med barn och unga, samt
  5. behovet av att förbättra möjligheterna för socialnämnder att inhämta information vid utredning av barnets bästa när det gäller frågor om vårdnad om barn, barns boende och barns rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor hos.

Beställ tryckta exemplar