Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Undantag från mervärdesskatt för väpnade styrkor inom Nato Fi2023/02124

Publicerad

Ladda ner:

Inför Sveriges medlemskap i Nato föreslås i promemorian att väpnade styrkor i stater som ingår i Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) undantas från mervärdesskatt i vissa fall. Undantaget gäller de väpnade styrkornas import och införsel av varor samt inköp av varor och tjänster i Sverige när de deltar i de gemensamma försvarsansträngningarna inom Nato. Undantaget gäller varor och tjänster som används av de väpnade styrkorna eller av den civilpersonal som följer med dem, eller som förvärvas för deras mässar och marketenterier. I de fall mervärdesskatt har påförts varor och tjänster som omfattas av undantaget i Sverige ska skatten återbetalas.

Förslaget medför ändringar i mervärdesskattelagen (2023:200) och skatteförfarandelagen (2011:1244). Ändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.