Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål

Publicerad

Statens kostnader för rätts­liga biträden är betydande och har ökat under ett flertal år. Den som döms för ett brott är som utgångs­punkt skyldig att ersätta statens kostnader för en offentlig försvarare.

Ladda ner:

Återbetalnings­skyldigheten är anpassad till den dömdes ekono­miska och person­liga för­hål­landen och begränsas till vad han eller hon skulle ha fått betala i rätts­hjälps­avgift. För när­varande betalas endast en liten del av kost­naderna tillbaka till det all­männa. I pro­memorian före­slås att reglerna om åter­betalnings­skyldighet i brott­mål ska skärpas. Förslagen innebär följande:

 • Den dömde ska kunna bli åter­betalnings­skyldig med ett belopp som är dubbelt så stort som vad han eller hon skulle ha fått betala i rätts­hjälps­avgift.
 • Möjlig­heten att sätta ned åter­betalnings­beloppet ska begränsas genom ett krav på särskilda skäl.
 • Om den dömdes över­klagande till en högre rätt för­faller på grund av att han eller hon uteblir från ett samman­träde ska åter­betalnings­skyldig­heten omfatta hela kostnaden där, utan någon begränsning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

 • Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål

  Statens kostnader för rätts­liga biträden är betydande och har ökat under ett flertal år. Den som döms för ett brott är som utgångs­punkt skyldig att ersätta statens kostnader för en offentlig försvarare.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål

  Den som döms för ett brott är som utgångspunkt skyldig att ersätta statens kostnader för en offentlig försvarare. Återbetalningsskyldigheten är anpassad till den dömdes ekonomiska och personliga förhållanden och begränsas till vad han eller hon skulle ha fått betala i rättshjälpsavgift. Statens kostnader för rättsliga biträden är betydande och har ökat under ett flertal år. Samtidigt betalas endast en liten del av kostnaderna tillbaka till det allmänna. Regeringen föreslår därför att reglerna om återbetalningsskyldighet i brottmål ska skärpas.

Proposition (1 st)

 • Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål

  Den som döms för ett brott är som utgångspunkt skyldig att ersätta statens kostnader för en offentlig försvarare. Återbetalningsskyldigheten är anpassad till den dömdes ekonomiska och personliga förhållanden och begränsas till vad han eller hon skulle ha fått betala i rättshjälpsavgift.