Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande (utkast till lagrådsremiss)

Publicerad

I utkastet till lagråds­remiss föreslås ändringar i lagen (1994:137) om mot­tagande av asyl­sökande m.fl. för att åstad­komma en jämnare fördelning över landet av boende­platser för skydds­behövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s mass­flykts­direktiv.

Ladda ner:

Det föreslås att

  • lagens bestäm­melser ska gälla redan från den tidpunkt då utlän­ningen ansöker om tillfälligt skydd,
  • Migrations­verket ska, samtidigt som myndig­heten behåller huvud­ansvaret för mottagandet, få anvisa en kommun att ordna boendet för personer med uppehålls­tillstånd med tillfälligt skydd och 
  • kommunerna ges behörighet att anordna boenden för dessa personer.

Kommunerna ska få ersättning för att anordna boenden. Dessa ersätt­ningar kommer, liksom bl.a. fördelningen av anvis­ningar, att regleras i förordning. Med anledning av det föreslås lagen komplet­teras med ett bemyn­digande.

Slutligen föreslås att även bestäm­melserna i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asyl­sökande m.fl. ska gälla från den tidpunkt då utlän­ningen ansöker om tillfälligt skydd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...