Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt Fi2021/03007

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att företag som inte befann sig i svårigheter den 29 februari 2020 men som därefter fick svårigheter till följd av utbrottet av covid-19 även fortsättningsvis under en begränsad tid får ta emot stöd i form av skattenedsättningar enligt lagen om skatt på energi. Det gäller dock bara statliga stöd i form av skattebefrielse för ändamål som enligt stödordningen GBER förklarats förenliga med den inre marknaden. Den begränsade tidsperioden omfattar 1 mars 2020–31 december 2021.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 10 november 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

    I propositionen föreslås att företag som inte befann sig i svårigheter den 29 februari 2020 men som därefter fick svårigheter till följd av utbrottet av covid-19 även fortsättningsvis under en begränsad tid får ta emot stöd i form av skattenedsättningar enligt lagen om skatt på energi.

Riksdagsbeslut