Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Införandet av en familjevecka påbörjas – familjedagspenning vid lov, studiedagar och utvecklingssamtal Ds 2020:24

Publicerad

Socialdepartementet lämnar tre likvärdiga förslag för hur införandet av familjeveckan kan ske. Förslagen skiljer sig åt för hur många dagar med ledighet och familjedagspenning föräldrarna föreslås kunna ta ut. I övrigt stämmer förslagen dock överens. I lagförslagen anges därför tre alternativa förmånstider.

Ladda ner:

Familjedagspenning nytt begrepp

Socialdepartementet föreslår en ny föräldrapenningsförmån i socialförsäkringsbalken. Förmånen ska kallas familjedagspenning.

Vissa följdändringar

Socialdepartementet föreslår också att föräldraledighetslagen samt vissa delar i socialförsäkringsbalken och annan lagstiftning med anknytning till föräldrapenningsförmåner förändras.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2022.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition