Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

EU fattar historiskt beslut om att använda avkastningen från ryska tillgångar som stöd till Ukraina

Publicerad

Till följd av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina fattade EU beslut om att immobilisera den ryska centralbankens tillgångar i EU. Under det svenska ordförandeskapet inrättades en arbetsgrupp i EU med syfte att undersöka möjligheten att använda frysta ryska tillgångar till stöd för Ukraina. Som ett resultat av detta arbete har EU i dag beslutat att den extraordinära avkastningen från de immobiliserade tillgångarna ska användas för militärt och makrofinansiellt stöd till Ukraina.

– Dagens beslut är ett viktigt steg framåt i att kompensera Ukraina för den omfattande förstörelse som Ryssland orsakat genom sin aggression. Beslutet är ett resultat av det initiativ som Sverige tog under det svenska EU-ordförandeskapet och en viktig del av det långsiktiga stödet till Ukraina. . Regeringen är positiv till ytterligare och mer långtgående åtgärder avseende Rysslands immobiliserade tillgångar så länge de är förenliga med EU-rätten och folkrätten, säger utrikesminister Tobias Billström. 

Det är den extraordinära avkastningen som europeiska värdepapperscentraler erhållit när de förvaltat den ryska centralbankens tillgångar till följd av EU:s sanktioner mot Ryssland som kommer att användas som stöd till Ukraina. Den extraordinära avkastningen beräknas kunna uppgå till tre miljarder euro under 2024.

Under 2024 ska 90 procent av de medel som förts över till EU användas för militärt stöd inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten (EPF). Resterande 10 procent kommer att fördelas till Ukrainafaciliteten i form av makrofinansiellt stöd. Fördelningen kommer att ses över årligen.

EU: hantering av immobiliserade ryska tillgångar

EU har antagit tretton sanktionspaket mot Ryssland med anledning av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Sedan februari 2022 är finansiella institutioner i EU:s medlemsländer förbjudna att genomföra transaktioner relaterade till förvaltning av ryska centralbankens tillgångar eller reserver. Eftersom värdepapperscentralerna inte får överföra avkastning på ryska centralbankstillgångar tillbaka till den ryska centralbanken ackumuleras betydande kontanta medel i balansräkningarna hos värdepapperscentralerna. Det åligger värdepapperscentralerna att förvalta dessa medel på samma sätt som sitt övriga innehav. Därigenom uppstår extraordinära och oväntade vinster hos värdepapperscentralerna som i sin tur påverkas av marknadsförhållandena. Det är dessa vinster som avses tilldelas Ukraina.

Det är alltså inte ryska centralbankens tillgångar som avses användas till fördel för Ukraina, utan enbart den extraordinära avkastningen som värdepapperscentraler erhållit till följd av EU:s sanktioner mot Ryssland.

Termerna frysning och immobilisering används avseende de åtgärder som införts mot ryska tillgångar med anledning av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Privata tillgångar som inte får brukas eller överföras benämns oftast som frysta, medan statliga tillgångar benämns som immobiliserade.

Mer information om restriktiva åtgärder mot Ryssland:

Presskontakt

Daniel Urso
Pressekreterare hos utrikesminister Tobias Billström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-147 17 52
e-post till Daniel Urso
Laddar...