Pressmeddelande från Finansdepartementet

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2024

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om riktlinjer för Riksgäldskontorets förvaltning av statsskulden. Riktlinjebeslutet för 2024 innebär inte förändringar i styrningen jämfört med föregående år.

Statsskuldens ska fortsatt styras mot att:

  • Den reala kronskulden ska långsiktigt vara 20 procent av statsskulden.
  • Exponeringen i utländsk valuta ska avvecklas och anta riktvärdet noll från och med den 1 januari 2027.
  • Den nominella kronskulden ska utgöra resterande andel av statsskulden.
  • Löptiden (i termer av duration) för statsskulden ska styras mot 3,5–6 år.

Bakgrund

Målet för statsskuldspolitiken är att statens skuld ska förvaltas så att kostnaderna för skulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. Förvaltningen ska ske inom ramen för de krav som penningpolitiken ställer.

Ansvaret för att målet uppnås delas mellan regeringen och Riksgälds-kontoret. Regeringen styr den övergripande risknivån i de årliga riktlinje-besluten, medan Riksgäldskontoret ansvarar för att upplåning och förvaltning görs inom ramen för riktlinjerna och i enlighet med målet. Till grund för beslutet ligger bland annat Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer.

Återrapportering av måluppfyllelsen lämnas till riksdagen vartannat år i form av en skrivelse. Den senaste utvärderingen lämnades till riksdagen den 21 april 2023.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson