Pressmeddelande från Socialdepartementet

Viktiga steg för regeringens tandvårdsreform

Publicerad

Regeringen vill förstärka tandvårdens högkostnadsskydd så att den mer liknar skyddet i övrig vård och där äldre med sämst munhälsa särskilt prioriteras.

Ladda ner:

Utredningen om stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn (S 2022:12) får nu tilläggsdirektiv med nya uppdrag om att analysera och lämna förslag som stärker tandvårdens högkostnadsskydd för att mer efterlikna det som finns i övrig vård.

- Det är viktigt att tandvårdens resurser används till de patienter som har störst behov av tandvård. Därför ska utredningen prioritera äldre personer med sämst munhälsa, säger socialminister Jakob Forssmed.

- Att ha en god munhälsa och god tuggförmåga är grundläggande för livskvaliteten, för att kunna äta och för talförmågan, i synnerhet för äldre. Kan man inte äta ordentligt leder det snabbt till undernäring och ökar risken för fallolyckor. Därför är det positivt att äldres munhälsa prioriteras i den här tandvårdsreformen, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Utredningen ska också lämna förslag kopplat till de ekonomiska särregler som finns för asylsökande och vissa personer utan uppehållstillstånd. Ambitionen är att de ekonomiska särreglerna ska tas bort, utan att det påverkar rätten till tandvård. Syftet är att all tandvård för berörda grupper i första hand ska finansieras av individerna själva, utan positiva särregler eller andra förmåner som medborgare eller personer med uppehållstillstånd har rätt till i olika omfattning.

Sambandet mellan tandhälsan och folkhälsan

De senaste åren har kunskapen successivt ökat om den orala hälsans samband med det övriga hälsotillståndet, och det är numera väl känt att sjukdom i munnen kan vara såväl en orsak till som en följd av sjukdomar i övriga kroppen. Mun- och tandhälsan i Sverige är god. Den svenska tandhälsan har, i takt med utvecklingen av välfärdssamhället och utbyggnaden av tandvården, under lång tid utvecklats positivt. Det finns dock grupper med förhöjd risk för försämrad munhälsa och grupper med sämre munhälsa. Hos äldre personer finns flera faktorer som kan bidra till en försämrad munhälsa. Äldre personer får ofta en försämrad salivsekretion, dels på grund av just högre ålder, dels på grund av att många har läkemedel som påverkar salivproduktionen. Äldre personer kan också få försämrad motorik och därmed svårare att sköta sin munhygien.

Ett förstärkt högkostnadsskydd skulle innebära lägre tandvårdskostnader för patienterna, vilket kan bidra till en besöksfrekvens anpassad efter patientens behov och därigenom bättre munhälsa.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff