Hoppa till huvudinnehåll

Utvärdering av behandlingsprogram för våld mot närstående

Publicerad

Regeringen ger Kriminalvården och Socialstyrelsen i uppdrag att implementera och utvärdera behandlingsprogrammet Predov (Preventing Domestic Violence) för personer som utövar våld mot närstående. Utgångspunkten i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa könsrelaterat våld är att förhindra att våld uppstår eller upprepas. Arbetet med att få våldsutövare att upphöra med sitt beteende behöver utvecklas och utvärderas.

– Våld i nära relationer kan aldrig accepteras. Vi måste både förebygga våld och arbeta aktivt med behandling hos våldsutövarna. För att kunna se vilka åtgärder som verkligen ger effekt behöver mer resurser satsas på utvärdering och uppföljning, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

– Våldet mot kvinnor och barn ska bekämpas med samma kraft som gängsbrottsligheten. Det är en fråga om att bekämpa grova brott, men också om trygghet, frihet och jämställdhet. Kriminalvården har en gedigen erfarenhet av att förebygga återfall i brott, och det är bra att det här arbetet följs upp på ett strukturerat sätt, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

– Alla har rätt till ett liv fritt från våld. Socialtjänstens livsviktiga arbete behöver utgå från bästa tillgängliga kunskap om vad som verkligen fungerar, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Kriminalvården ska stödja ett antal kommuner i implementeringen av behandlingsprogrammet Predov. Syftet är att göra det möjligt att utvärdera behandlingseffekter i socialtjänstens verksamhet och för personer som frivilligt söker stöd för våld mot närstående.

Vetenskaplig uppföljning

Socialstyrelsen får i uppdrag att bistå Kriminalvården i deras stöd till kommuner i implementeringen av behandlingsprogrammet Predov. Socialstyrelsen ska också genomföra en vetenskaplig uppföljning som innebär att behandlingseffekterna av Predov i frivilliga verksamheter så långt det är möjligt, utvärderas. Uppföljningen ska genomföras på ett sätt som genererar kunskap om skillnader i resultat och behandlingseffekter av Predov jämfört med andra relevanta behandlingsmetoder.

För uppdraget tilldelas Kriminalvården 2 miljoner kronor under 2024 och 2025 och Socialstyrelsen 3 miljoner kronor. För 2026 och 2027 tilldelas Kriminalvården 1 miljon kronor och Socialstyrelsen 1,5 miljoner kronor, under förutsättning att riksdagen anvisat medel för det aktuella anslaget.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 15 december 2028.

Bakgrund

Behandlingsprogrammet Predov är utvecklat i Kriminalvården och i linje med den senaste forskningen om effektiva behandlingsmetoder för våld i nära relationer. Programmet blev ackrediterat av en vetenskaplig panel i december 2020 och godkändes därmed för implementering i Kriminalvårdens ordinarie verksamhet.

Kriminalvården fick 2022 i uppdrag att ta fram förslag på hur behandlingsprogrammet Predov kunde spridas till kommunal och regional verksamhet. I redovisningen till regeringen i mars 2023 föreslår Kriminalvården en plan för spridning, implementering och effektutvärdering. Socialstyrelsen har också framhållit att en bred användning av Predov inom både Kriminalvården och kommuner skulle underlätta övergången mellan behandling hos de olika huvudmännen.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Olivia Nensén
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...