Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner överlämnas till riksdagen

Publicerad

I dag har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen med nödvändiga ändringar i svensk rätt för att implementera ett EU-direktiv vars syfte är att säkerställa en global minimiskattenivå för stora multinationella och nationella koncerner. Förslaget är en del av ett omfattande internationellt arbete inom OECD och EU med att förhindra skatteflykt och aggressiv skatteplanering.

Förslagen i propositionen innebär att företag i stora nationella eller multinationella koncerner, med en årlig intäkt på minst 750 miljoner euro, ska betala minst 15% av vinsten i tilläggsskatt, oavsett var de befinner sig. Detta innebär att fördelarna med att flytta vinst från länder med hög skatt till länder med låg minskar.

Företag som omfattas av den nya lagen kommer enligt förslaget att bli skyldiga att lämna en tilläggskatterapport till Skatteverket som ska ligga till grund för Skatteverkets bedömning av om koncernen uppfyller kraven om minimibeskattning. Förslaget innebär även att en ny rapportavgift införs som ska kunna tas ut om det klart framgår att tilläggsskatte­rapporten innehåller allvarliga brister. Sanktioner kan även bli aktuella vid överträdelser av reglerna, exempelvis i form av förseningsavgifter och skattetillägg.

För att minska de administrativa kostnaderna för företagen kommer en tillfällig förenklingsregel införas som gäller under tre år. Förenklingsregeln innebär att koncernen kan hämta uppgifter från befintliga land-för-land-rapporter vilket underlättar koncernens rapporteringsskyldighet enligt tilläggsskattereglerna. Längre fram kommer det att komma permanenta förenklingsregler baserade på det fortsatta arbetet inom OECD som kommer att kunna kan användas av de nationella och multinationella koncernerna.

Förslaget om företrädaransvar för enskilda som lämnades i lagrådsremissen har tagits bort i propositionen. Detta är en följd av att Lagrådet anser att det är tveksamt om beredningskravet i denna del är uppfyllt. I övrigt har inga större justeringar gjorts jämfört med förslaget som gick till Lagrådet.

Förslaget om tilläggsskatt bygger på ett EU-direktiv om global minimibeskattning som ska genomföras i svensk rätt senast till årsskiftet. Direktivet är i sin tur baserat på förslag som tagits fram inom OECD och bygger på de modellregler som har tagits fram inom ramen för arbetet med en s.k. tvåpelarlösning.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. Intäkterna från tilläggsskatt i Sverige bedöms uppgå till ca 500 miljoner kronor per år.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström