Pressmeddelande från Socialdepartementet

Remiss av betänkandet Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen (SOU 2023:52)

Publicerad

I början av september tog äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje emot betänkandet Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen från Amir Rostami, särskild utredare i 2021 års bidragsbrottsutredning.
De felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen uppgår till cirka 15-20 miljarder kronor årligen. Drygt hälften av de felaktiga utbetalningarna har uppskattats vara misstänkta bidragsbrott.
Att bekämpa bidragsbrott är en prioriterad fråga för regeringen som nu lämnat betänkandet på remiss.

Myndigheter och andra aktörer ges nu chansen att inkomma med synpunkter på betänkandet. 

I betänkandet ges en rad förslag på brottsförebyggande åtgärder. Bland annat föreslås att vissa myndigheter ges ett reglerat brottsförebyggande ansvar mot bidragsbrott. 

Dessutom ges ett förslag på att införa en bidragsspärr. I korthet innebär förslaget att den som döms eller meddelas ett strafföreläggande för bidragsbrott av normalgraden eller grovt bidragsbrott, samtidigt ska meddelas en bidragsspärr. Den som meddelats en sådan får då under en viss tidsperiod inte ta del av förmåner och stöd från det allmänna. En bidragsspärr kan motverka att bidragsbrott begås och gör det mer kännbart för personer som på olika sätt angriper och utnyttjar välfärdssystemet.

I syfte att hålla ett högt tempo tidigt i beredningsprocessen kommer regeringen inom kort att bjuda in särskilt berörda myndigheter till ett remissmöte om förslaget om bidragsspärr. Bland de som bjuds in återfinns rättsvårdande- och brottsbekämpande myndigheter samt myndigheter som beslutar om och betalar ut ersättningar från trygghetssystemen.

- Att stärka arbetet mot välfärdsbrottslighet är otroligt viktigt eftersom det kostar samhället mångmiljardbelopp årligen. Under alldeles för många år har alldeles för lite gjorts. Nu är det angeläget att agera. Jag ser mycket fram emot att ta del av remissyttranden och mötet med berörda myndigheter, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. 

Övriga förslag i utredarens betänkande:

  • Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen föreslås få ett tydligare ansvar att förebygga välfärdsbrott.
  • Ett råd mot välfärdsbrott föreslås att inrättas för att granska regelförslag ur perspektivet att motverka brott och olika brottsliga upplägg som avser välfärdssystemen. Rådet ska också ge praktiskt stöd och ta fram vägledande principer för regelgivning på välfärdsområdet.
  • Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten föreslås få utökade möjligheter att hämta in uppgifter från andra aktörer än den enskilde som ett led i att förhindra att brott begås. Kommunerna föreslås få kunna inhämta vissa uppgifter om inkomst från Skatteverket.
  • Förslag om att ett system med bidragsspärr införs. Den som döms eller meddelas ett strafföreläggande av normalgraden eller grovt bidragsbrott ska samtidigt meddelas en bidragsspärr av allmän domstol eller åklagare.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Jonas Fiskaare
Presskommunikatör
Telefon 08-405 542 83
Mobil 076-128 57 35
e-post till Jonas Fiskaare