Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Forskardialog om organiserad brottslighet och brottsförebyggande åtgärder

Publicerad

I fredags, den 1 september, bjöd justitie­minister Gunnar Strömmer in flera forskare till ett samtal om organi­serad brotts­lighet och brotts­förebyg­gande åtgärder. Forskarnas reflek­tioner har stort värde i regeringens arbete med den nationella strategin mot organi­serad brottslighet.

Gunnar Strömmer och en person till sitter vid ett bord
Justitieminister Gunnar Strömmer och Justitiedepartementets expeditionschef Jenny Kvarnholt lyssnar till forskarna under mötet. Foto: Linn Nilsson/Regeringskansliet

Den organi­serade brotts­lig­heten är system­hotande och hotar det fria och öppna sam­hället. Regeringen genomför därför en omlägg­ning av rätts­politiken med ökade resurser till rätts­väsendet, effekti­vare verktyg till de brotts­bekämpande myndig­heterna och tydligare sociala insatser för att före­bygga att barn och unga dras in i kriminalitet.

En viktig del i arbetet mot den grova organi­se­rade brotts­ligheten är den nationella strategi mot organi­serad brotts­lighet som regeringen arbetar med att ta fram. Sverige har sedan tidigare en strategi mot terrorism och vålds­bejakande extremism, men saknar mot­svarande systematiska grepp mot de krimi­nella gängen. En strategi även mot den grova organi­serade brotts­ligheten kommer vara avgörande för att åstad­komma en system­kraft i arbetet med att åter­upp­rätta tryggheten i Sverige.

– I regeringens arbete med att ta fram en nationell strategi mot den organi­serade brotts­ligheten inhämtar vi löpande kunskap och erfaren­het från många olika aktörer, exempel­vis myndig­heter, kommuner och civil­samhälle. Mötet med före­trädare för forsk­ningen gav värde­fulla under­lag för det fort­satta arbetet, inte minst när det gäller hur vi kan bryta nyrekry­teringen av barn och unga in i de krimi­nella nätverken, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

För mer information om mötet och eventu­ella intervju­för­fråg­ningar med justitie­ministern, kontakta pressekre­terare Erica Wide.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide