Ändrade bestämmelser om arbetstid för vattenverksamhet

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om en proposition med förslag om att arbetstiden för vattenverksamhet kan tillåtas till längre tid än tio år. Genom förslaget möjliggörs en sammanhållen miljöprövning av verksamheter där arbetet i vatten planeras pågå under en lång tid.

I propositionen föreslås en ändring i miljöbalkens bestämmelse om arbetstid för vattenverksamheter. Förslaget gör det möjligt att tillåta en arbetstid längre än tio år för utförande av arbeten för vattenverksamheter. Bestämmelsen är begränsad till sådana arbeten som utgör ett led i en verksamhet som tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse och av särskilda skäl inte kan slutföras inom tio år. Genom förslaget om en ändrad arbetstid möjliggörs en sammanhållen miljöprövning av verksamheter där arbetet i vattnet planeras att pågå under en lång tid. Det kan till exempel vara fallet för omfattande infrastrukturprojekt.

Regeringen föreslår också att en ny bestämmelse införs i miljöbalken som innebär att om arbetstiden beslutas till mer än tjugo år ska villkoren för återstående arbeten omprövas vart tjugonde år. Syftet med omprövningen är att säkerställa att villkoren för arbetena är aktuella om förändrade förhållanden inträffat eller ytterligare kunskap har tillkommit. Det är den som har tillstånd till verksamheten som ska ta initiativ till omprövningen och tillhandahålla den utredning som behövs för prövningen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg