Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ökad omsättning för den statliga bolagsportföljen, men minskat resultat

Publicerad

Under 2022 ökade den statliga bolagsportföljen omsättningen med 16,8 procent och resultatet efter skatt uppgick till 23,4 miljarder kronor. Utdelningarna för verksamhetsåret 2022 förväntas uppgå till cirka 23,0 miljarder kronor, vilket är lägre än rekordnoteringen från fjolåret men hög ur ett historiskt perspektiv.

2022 års bokslutskommuniké för bolagen med statligt ägande redovisar ett resultat efter skatt på 23,4 miljarder kronor. Nettoomsättningen ökade med 16,8 procent under 2022 och uppgick till 476,2 miljarder kronor.

Bland de bolag som ökade sin omsättning återfinns bl.a. Vattenfall, ökningen förklaras främst av högre elpriser i Nederländerna, Norden och Tyskland. SAS ökade sin omsättning med 128 procent till följd av en stark återhämtning för flygresandet under perioden.

Sett till resultat noterades en betydande minskning för den statliga bolagsportföljen under året. Vilket delvis förklaras av negativa justeringsposter under 2022 till skillnad från positiva poster året innan. Exempelvis Vattenfalls resultat minskade från 48,0 till 0,0 miljarder kronor. Bolagets underliggande rörelseresultat ökade något men resultatet påverkades negativt av jämförelsestörande poster och ett lägre finansnetto. Även Telia Companys resultat minskade kraftigt främst till följd av en sammanlagd nedskrivning av goodwill om 19,1 miljarder kronor. Ökat resultat noterades istället för bl.a. SJ, vars resultat ökade med 1,3 miljarder kronor.

Resultat i korthet:

  • Omsättningen ökade med 16,8 procent och uppgick till 476,2 (407,8) miljarder kronor.
  • Resultatet efter skatt minskade och uppgick till 23,4 (101,0) miljarder kronor. Resultatförsämringen förklaras framför allt av minskat resultat i Vattenfall och Telia Company.
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 4,3 (20,7) procent.
  • Bruttoinvesteringarna ökade med 18,1 procent och uppgick till 57,3 (48,5) miljarder kronor.
  • Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav minskade med 26,0 procent till 43,8 miljarder kronor.
  • För verksamhetsåret 2022 förväntas utdelningarna från de statligt ägda bolagen uppgå till cirka 23,0 (49,7) miljarder kronor.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström