Regeringen vidtar åtgärder för att säkerställa värmeförsörjningen

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om tillfälliga regellättnader för att upprätthålla värmeförsörjningen de närmast kommande vintersäsongerna. Beslutet innebär att fjärrvärmeanläggningar snabbare kan byta bränsle om det blir brist på gas.

Rysslands krig mot Ukraina har ökat risken för gasbrist i vinter. Det är främst fjärrvärmeanläggningar i sydvästra Sverige som använder gas som bränsle. Regeringens beslut innebär att byte av bränsle kan ske genom en anmälan i stället för att tillståndet ändras. På så sätt kan anläggningarna snabbt byta bränsle och fortsätta producera värme även vid gasbrist.

– Om regeringen inte agerar skulle en brist på gas orsaka allvarliga konsekvenser för värmeförsörjningen redan i vinter. Det kan till exempel handla om låga temperaturer inomhus och brist på varmvatten. Regeringen bedömer att ändringarna är helt nödvändiga för att säkerställa värmeförsörjningen de närmast kommande säsongerna, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Ändringarna träder i kraft den första januari 2023 och gäller till och med den 31 maj 2024. Det är redan nu möjligt att komma in med en anmälan om bränslebyte till tillsynsmyndigheten.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg

Om ändringarna i det miljörättsliga regelverket

De tillfälliga regellättnaderna omfattar fjärrvärme- och kraftvärmeanläggningar som använder gas som bränsle för att producera värme eller värme och el. Möjlighet att anmäla ändringar i en sådan verksamhet gäller om det finns en överhängande risk för brist på gas. De anläggningar som berörs kan nu anmäla ett byte av bränsle utan att en sådan ändring behöver tillståndsprövas. Efter att en anmälan gjorts ska tillsynsmyndigheten besluta om de försiktighetsmått som krävs för den ändrade verksamheten. Miljöbalkens hänsynsregler och bestämmelser om miljökvalitetsnormer kommer fortsätta att gälla.