Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen får uppdrag för att säkerställa sjukvårdens kapacitet och driftsäkerhet vid höjd beredskap och ytterst krig

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att förbereda för att förvalta investeringsprogrammet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig (SSIK). Programmet ska skapa förutsättningar för en robust sjukvård vid höjd beredskap och ytterst krig. Socialstyrelsen ges också uppdraget att ta fram nyckeltalsberäkningar och dimensionerande målbilder för hälso- och sjukvårdens planering för civilt försvar.

– Hälso- och sjukvården är en samhällsviktig funktion med en central roll i det civila försvaret och det försämrade säkerhetspolitiska läget har medfört ett behov att intensifiera och påskynda beredskapsarbetet inom hälso- och sjukvården. I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen att ca 1,2 miljarder kronor ska avsättas 2023 för att stärka och intensifiera hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Uppdrag att säkerställa förvalta investeringsprogrammet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig

Syftet med programmet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig är att skapa förutsättningar för en robust sjukvård genom att stödja regioner i deras arbete med att åstadkomma driftsäkra sjukhusfastigheter för att kunna fortsätta bedriva hälso- och sjukvård vid höjd beredskap och ytterst krig. Inom ramen för uppdraget ska Socialstyrelsen ta fram ett metodstöd som ger vägledning till regionerna i deras arbete med analys och kartläggning av den befintliga nivån av driftsäkerhet i sjukhusbyggnader och deras fastighetstekniska system. Genom detta skapas bättre förutsättningar att upprätthålla hälso- och sjukvårdsverksamheternas funktion och förmåga även under de omständigheter som höjd beredskap och ytterst krig skulle innebära.

Regeringen bedömer även att regionerna bör få ett statsbidrag för att vidta driftsäkerhetshöjande åtgärder i hälso- och sjukvårdens fastigheter och ambitionen är att statsbidrag ska finnas tillgängligt för regioner under våren 2023. Socialstyrelsen ska därför skyndsamt förbereda för att hantera och utlysa medel enligt en förordning om statsbidrag.

Socialstyrelsen ska senast den 1 mars 2023 lämna en delredovisning av uppdraget till Socialdepartementet som ska innehålla en beskrivning av metodstödet. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Socialdepartementet senast den 1 december 2023.

Uppdrag om nyckeltalsberäkningar

Socialstyrelsen har även i uppdrag att ta fram nyckeltalsberäkningar och dimensionerande målbilder för hälso- och sjukvårdens planering för civilt försvar. Med hjälp av nyckeltalsberäkningar och dimensionerade målbilder får hälso- och sjukvårdens huvudmän underlag till det  sjukvårdsbehov de förväntas hantera vid t.ex. en väpnad konflikt. Det är förutsättningar som regionerna behöver för att kunna planera för att upprätthålla sjukvårdens funktionalitet vid höjd beredskap och krig.

Socialstyrelsen ska den 31 mars 2023 lämna en delredovisning av uppdraget och en slutredovisning den 1 december 2023.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun

Fotnot

* Subventionen ökas från 200 miljoner kronor till 300 miljoner kronor under 2023, varav 50 mnkr beslutas i VÄB och 50 mnkr tas från anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

Laddar...