Pressmeddelande från Finansdepartementet

En översyn av budgetprocessen

Publicerad

Den ordnade och sammanhållna budgetprocessen har tjänat Sverige väl. I ett osäkert ekonomiskt läge när vi har stora samhällsutmaningar framför oss är det viktigt att alla aktörer bidrar till Sveriges ekonomiska uthållighet. Regeringen vill därför i bred politisk samstämmighet tillsätta en ny budgetkommitté för att värna budgetprocessens roll i det finanspolitiska ramverket.

– En viktig förutsättning för vår gemensamma motståndskraft är starka offentliga finanser. I det här osäkra ekonomiska läget när priserna stiger snabbt samtidigt som vi har stora investeringsbehov för att möta klimatomställningen och försvarsutbyggnaden måste alla aktörer bidra till Sveriges ekonomiska uthållighet. Vi måste kunna möta samhällsproblemen och nästa kris med lika stora muskler som när pandemin slog till, säger finansminister Mikael Damberg.

Sverige har ett finanspolitiskt ramverk som under många år har säkerställt en långsiktigt hållbar finanspolitik. Tack vare detta har Sverige klarat flera allvarliga kriser utan att vi hamnat i en offentligfinansiell kris. En stram och välordnad budgetprocess är en central del i det finanspolitiska ramverket.

Under pandemin har det skett avsteg från budgetprocessen för att bland annat minska smittspridningen och rädda svenska jobb och företag. Under våren har även avsteg gjorts för att hantera konsekvenser av Rysslands invasion av Ukraina. Detta är dock exceptionella händelser som inte får bli ett nytt normalläge.

En oordnad och icke sammanhållen budgetprocess riskerar att försvaga Sveriges motståndskraft, göra oss sämre rustade att hantera nästa kris men även de samhällsutmaningar vi står inför. Det är därför hög tid att återgå till en ordnad budgetprocess. Regeringen vill därför, i bred politisk samstämmighet, göra en översyn av budgetprocessen för att värna dess roll i det finanspolitiska ramverket.  

Kommittén bör dra lärdomar av utmaningar från de senaste årens budgethantering och bland annat utreda:

  • Hur upprätthålles helhetsperspektivet och ett samlat budgettillfälle om året
  • Hur extra ändringsbudgetar och utskottsinitiativ hanteras
  • Den ekonomiska vårpropositionens betydelse och det medelfristiga budgetperspektivet
  • Hanteringen av budgetbeslut med flerårig effekt

Regeringen kommer att bjuda in övriga partier för att diskutera tillsättandet av en ny parlamentarisk budgetkommitté.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg