Fem åtgärder för att stärka Sveriges motståndskraft och leda klimatomställningen

Publicerad

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten fem åtgärder för att påskynda den gröna omställningen. Med fler som reser miljövänligt, fler godstransporter på järnväg och mer energieffektiva hus kan Sverige minska sitt beroende av fossila bränslen och leda klimatomställningen.

Ladda ner:

– För att leda klimatomställningen och stärka Sverige behöver vi ställa om transportsektorn som står för en tredjedel av Sveriges utsläpp. Därför föreslår regeringen en förstärkt miljökompensation så att mer gods flyttas från väg till järnväg. Dessutom föreslår regeringen stöd till regionerna för att fler ska kunna resa klimatsmart i hela landet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

– Vi ska göra mer för att klara klimatet. Därför föreslår nu regeringen stärkta anslag till klimatbonusen för att snabba på omställningen av fordonsflottan. Vi presenterar också en satsning för ökad energieffektivisering i radhus, villor och andra småhus säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. 

Regeringen avser att överlämna följande förslag i den kommande vårändringsbudgeten till riksdagen:

Förstärkt miljökompensation för att öka godstransporter på järnväg

Regeringen föreslår att miljökompensationen för godstransporter på järnväg förstärks med ytterligare 697 miljoner kronor under 2022. Syftet är att öka överflyttningen av godstransporter från väg till järnväg. Miljökompensationen kan sökas av tågoperatörer för alla godstransporter på järnväg utom för transporter av järnmalm.

Stöd till regionerna för att göra det enklare att resa med kollektivtrafiken

Regeringen föreslår att Trafikverket ges möjlighet att medfinansiera regionerna för deras kostnader att utveckla och integrera regionala biljettsystem. Detta åstadkoms genom ett utvidgat anslagsändamål. I budgetpropositionen för 2022 föreslog regeringen medel för införande av ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. I samband med genomförandet har det visat sig finnas behov av att justera inriktningen för hur ett system bäst utformas. Regeringen anser att de befintliga biljettsystemen, som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar för, bör anpassas för att dessa bättre ska kunna samordnas nationellt. Detta ska göra det enklare för resenärer att resa med kollektivtrafiken för ett nationellt resande.

Ökat anslag till klimatbonusbilar

Regeringen föreslår att ytterligare medel tillförs anslaget för klimatbonus. För att fortsatt bidra till omställningen av bilflottan, minska beroendet av fossila drivmedel och möta den kraftigt ökade försäljningen av klimatbonusbilar, främst rena elbilar, ökas anslaget för klimatbonusen med 3,9 miljarder kronor för 2022. Därmed kommer exempelvis en person som köper en ren elbil fram till 1 juli 2022 fortsatt kunna få 70 000 kronor i ekonomiskt stöd.

Kompetenslyft för energieffektiv renovering av småhus

Regeringen föreslår insatser för kompetenslyft för energieffektiv renovering av småhusbeståndet. Statens energimyndighet tilldelas 10 miljoner kronor för att höja småhusägares, energiexperters, energikartläggares, entreprenörers och installationsföretags kompetens för att på kort och lång sikt minska småhusbeståndets energi- och effektbehov för att minska sårbarheten vid höga energipriser och öka försörjningstryggheten.

Konjunkturinstitutets klimatarbete förstärks

EU-kommissionen presenterade 2021 ett omfattande lagstiftningspaket på klimatområdet, Fit for 55, som framöver kommer att påverka förutsättningarna för den svenska klimatpolitiken. På grund av lagstiftningspaketets omfattning och komplexitet föreslår regeringen att Konjunkturinstitutets klimatarbete förstärks med ett tillskott på 3 miljoner kronor under 2022 för att utöka myndighetens analyskapacitet på det miljöekonomiska området.

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar och t.f. hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0888324
e-post till Albin Nordin