Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Fribeloppet för studerande slopas till och med den 30 juni 2022

Publicerad Uppdaterad

Det finns ett fortsatt behov av att studerande ska kunna arbeta, och särskilt gå in och avlasta i vården och andra samhällsbärande verksamheter med anledning av covid-19-pandemin. Därför vill regeringen återigen förlänga det tillfälligt slopade fribeloppet, till och med den 30 juni 2022. Förslaget kommer att överlämnas till riksdagen i en extra ändringsbudget inom kort.

– De studenter som gör en insats nu, till exempel i vården, ska inte behöva oroa sig för sitt studiemedel eller för att bli återbetalningsskyldiga till CSN. Det här är en tillfällig förändring vi gör i denna extraordinära situation för att studenter ska kunna avlasta vården eller andra samhällsviktiga funktioner, säger utbildningsminister Anna Ekström.

I det läge Sverige fortsatt befinner sig i anser regeringen att det inte bör göras någon inkomstprövning under det första kalenderhalvåret 2022, så att till exempel personer som studerar på vårdutbildningar lättare kan gå in och avlasta inom vården.

Att det inte görs någon inkomstprövning innebär i praktiken att fribeloppet slopas för samtliga studerande även under det första halvåret 2022. Fribeloppet reglerar hur hög inkomst en studerande kan ha utan att studiemedlen minskas.

Aktuella åtgärder inom högskoleområdet

I går meddelade Folkhälsomyndigheten en utvecklad rekommendation för lärosäten om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

– Studenter och lärosäten har tagit ett mycket stort ansvar under pandemin. Det är fortsatt prioriterat att undervisning i högskolan kan bedrivas på plats när så är möjligt. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu universitet och högskolor att använda undervisning på distans som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna. Men undervisning på distans ska inte gälla som en heltidsåtgärd, säger Anna Ekström.

En särskild fråga som uppmärksammats av studenter under pandemin är möjligheterna att göra tentamen och omtentamen som genomförs på campus. Folkhälsomyndigheten uppmanar till en flexibilitet för att möjliggöra genomförande av praktiska moment och tentamina för studerande som inte kan delta på grund av smittskyddsskäl, till exempel genom att erbjuda ytterligare tillfällen för genomförande. Enligt Universitetskanslersämbetet ska omprov normalt ske minst tio arbetsdagar men högst två månader efter att studenten meddelats sitt resultat.

Läs mer om examination på UKÄ:s webbplats:
Universitet och högskolor bör agera smidigt och flexibelt för att undvika att studenter halkar efter i utbildningen

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg