Regeringen presenterar åtgärdsplan för införande av fler smittskyddsåtgärder från och med 8 december 2021

Publicerad Uppdaterad

(Ny version) På grund av en ökad smittspridning och viss ökad vårdbelastning presenterar regeringen idag en ny åtgärdsplan för införande av fler smittskyddsåtgärder mot spridningen av covid-19. Regeringen vill även återinföra flera stöd och ersättningar för att begränsa smittspridningen i samhället. Regeringen presenterar också en plan för vilka företagsstöd som kan bli aktuella att återinföra om restriktionerna i samhället behöver skärpas igen.

Fortfarande är vaccinationer helt centrala för att minska risken för smitta, sjukdom och dödlighet, samt för att undvika att ytterligare åtgärder behöver införas.

Rättelse

Pressmeddelandet har uppdaterats i första punktlistan för att stämma överens med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur kontaktintensiteten mellan människor ska minskas.

Nya åtgärder ska minska smittspridningen

Införandet av fler smittskyddsåtgärder sker i tre steg. Från och med den 8 december 2021 införs i ett första steg ytterligare smittskyddsåtgärder som kommer att gälla tillsammans med de rekommendationer som redan gäller idag. Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att Sverige befinner sig i en situation med en ökad smittspridning och viss ökad vårdbelastning och att det därför som ett första steg är aktuellt med ytterligare smittskyddsåtgärder.

Rekommendationerna syftar till att minska kontaktintensiteten mellan människor och är:

 • Till arbetsgivare att, om möjligt, undvika större samlingar inomhus med många deltagare, möjliggöra för anställda att hålla avstånd och i viss utsträckning arbeta hemifrån när det är lämpligt. Regeringen avser att fatta beslut om att ge statliga myndigheter ett uppdrag avseende detta.
 • Till lärosäten, såsom universitet, högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor och kommunal vuxenutbildning, om att bedriva undervisning på plats, men vidta smittskyddsåtgärder som till exempel att hålla avstånd vid större samlingar inomhus.
 • Till skolorna om att vidta förebyggande åtgärder vid till exempel konserter och avslutningar genom att glesa ut i lokalerna.
 • Till serveringsställen om att undvika trängsel och vidta andra lämpliga smittskyddsåtgärder.
 • Till alla och envar om att de bör hålla avstånd i offentliga miljöer, särskilt inomhus. Alla bör undvika miljöer med trängsel. Rekommendationen riktar sig till barn och vuxna.
 • Till vuxna om att undvika trängsel i kollektivtrafik genom att resa andra tider än vid rusningstrafik eller välja andra transportsätt än kollektivtrafiken om möjligt.
 • Till vuxna om att använda munskydd vid trängsel eller när det inte går att hålla avstånd i kollektivtrafik, både långväga och kortare resor oavsett färdmedel (buss, tåg, taxi, båt).
 • Om att kollektivtrafiken bör köras i en sådan omfattning att trängsel kan undvikas, turtätheten bör inte dras ned.

Det finns fler åtgärder i ytterligare steg att införa om läget skulle försämras ytterligare som presenteras i åtgärdsplanen. Vid en situation med en väsentligt ökad smittspridning och en ökad vårdbelastning kan det som ett andra steg dessutom vara aktuellt med fler åtgärder. Vid en situation med mycket hög smittspridning och en mycket hög vårdbelastning kan det i ett tredje steg dessutom vara aktuellt med ytterligare smittskyddsåtgärder. Läs mer i Regeringens åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder.

Ekonomiska stöd för att begränsa smittspridningen

Flera ekonomiska åtgärder kommer att återinföras i syfte att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom. 

De flesta åtgärder föreslås börja gälla från och med 8 dec. Samtliga föreslås gälla till och med 31 mars.

 • Kravet på läkarintyg för att få smittbärarpenning tas bort. (Regeringen avser att återkomma vad gäller ikraftträdandedatum.)
 • Ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper återinförs och tillfällig föräldrapenning för vissa nyligen allvarligt sjuka barn förlängs.
 • Möjligheten för föräldrar att få tillfällig föräldrapenning om till exempel skolor eller förskolor stängs förlängs.
 • Ersättning för karensavdrag återinförs för anställda och egenföretagare för att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom. 
 • Staten ersätter arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt (gäller retroaktivt från 1 december).
 • Skattefriheten för förmån av fri parkering förlängs för att minska trängsel i kollektivtrafiken.

Åtgärderna kommer att ingå i en extra ändringsbudget som regeringen avser att överlämna till riksdagen efter årsskiftet.

Beredskap för stöd till företag

Regeringen vill ha beredskap för att snabbt kunna återinföra stöd för att stötta svenska jobb och företag om det blir aktuellt med nya restriktioner i samhället som påverkar företagens möjligheter att bedriva sin verksamhet.

Regeringen budgeterar därför för att ha möjlighet att kunna återinföra både det ordinarie omställningsstödet samt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag. Utgångspunkten är att stöden i så fall utformas på liknande sätt som tidigare.

Regeringen meddelar också att evenemangsstödet kommer att förlängas till den 31 mars 2022. Detta görs för att redan nu lyfta bort en osäkerhet för arrangörer som ska kunna fortsätta att planera evenemang.

Regeringen förbereder även en lagändring så att karenstiden för stöd vid korttidsarbete tillfälligt ska kunna slopas, så att arbetsgivare som har fått stöd under pandemin ska kunna ansöka om det ordinarie stödet för korttidsarbete om det skulle behövas.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Beredskap för att kunna införa ytterligare smittskyddsåtgärder

I promemorian Regeringens åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder redovisar regeringen ytterligare smittskyddsåtgärder i två steg, vilka kan bli aktuella att införa vid ytterligare ökad smittspridning och vårdbelastning. Det gäller bland annat införande av distansundervisning på lärosäten samt rekommendationer om att begränsa sina kontakter. Regeringen bereder även ett förslag om att möjliggöra användning vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd även i andra verksamheter där risken för trängsel och således också smittspridning är stor.