Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Förslag om Arbetsförmedlingen skickas på remiss

Publicerad

Regeringens arbete med att reformera Arbetsförmedlingen fortsätter. Arbetsförmedlingen behöver på ett mer effektivt sätt än i dag ge stöd till arbetssökande att komma i arbete och möjliggöra för att fler arbetsgivare att hitta rätt kompetens. Arbetsmarknadsdepartementet har nu remitterat en promemoria med lagförslag som behövs för den reformerade myndigheten.

Målet för arbetsmarknadspolitiken är att insatserna ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. En del i att uppnå det är att arbetsmarknadspolitiken, med Arbetsförmedlingen som ansvarig myndighet, på ett mer effektivt sätt än i dag behöver kunna ge stöd till arbetssökande att komma i arbete och möjliggöra för fler arbetsgivare att hitta rätt kompetens.

– Vi måste både trycka ned långtidsarbetslösheten och lösa kompetensförsörjningen. Människor ska komma i jobb och arbetsgivare ska hitta den kompetens de behöver. Det är så vi skapar tillväxt och finansierar vår gemensamma välfärd, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen fortsätter. Arbetsförmedlingen ska fortsatt ha myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men matchande och rustande insatser ska i huvudsak utföras av leverantörer på uppdrag av myndigheten. Det ska även framöver finnas en bredd av arbetsmarknadspolitiska insatser för att svara mot varierande behov hos arbetssökande och arbetsgivare. Arbetsförmedlingen har ansvar för att garantera en fungerande verksamhet i hela landet.

– Arbetsförmedlingen är, och kommer fortsatt vara, en stor och viktig myndighet med ansvar för den statliga arbetsmarknadspolitiken. Myndigheten kommer ha en bred verktygslåda av insatser och ansvar för att säkerställa att arbetsmarknadspolitiken fungerar i hela landet, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Förmedlingsinsatser

En ny arbetsmarknadspolitisk insats, förmedlingsinsatser, kommer att införas. Förmedlingsinsatser ska ha en bred målgrupp och stödja arbetssökande att få varaktigt arbete, antingen genom direkt matchning till jobb eller vid behov via reguljär utbildning. Förmedlingsinsatserna kommer att utföras av leverantörer på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Kvalitet, goda resultat och kontroll är viktiga utgångspunkter när Arbetsförmedlingen anskaffar förmedlingsinsatserna, liksom kostnadseffektivitet i syfte att statliga medel ska användas effektivt.

En bredd av arbetsmarknadspolitiska insatser

Utöver förmedlingsinsatser kommer det även framöver finnas en bredd av arbetsmarknadspolitiska insatser för att svara mot varierande behov hos arbetssökande och arbetsgivare. Insatserna kan utföras av t.ex. leverantörer, kommuner, arbetsgivare, idéburna aktörer eller av Arbetsförmedlingen.

Likvärdig tillgång till service och insatser i hela landet ska säkerställas

Arbetsförmedlingen ska fortsatt upprätthålla en likvärdig tillgång till såväl grundläggande service som arbetsmarknadspolitiska insatser i hela landet. Arbetssökande och arbetsgivare ska, oberoende av var i landet de bor eller verkar, ha tillgång till insatser av god kvalitet utifrån sina behov och förutsättningar samt utifrån vad som är arbetsmarknadspolitiskt motiverat. Många av de uppgifter som Arbets­förmedlingen fortsatt ska utföra förutsätter fortsatt ändamålsenlig lokal närvaro i hela landet, t.ex. genom egna kontor, eller genom samarbetslösningar med kommuner eller Statens servicecenter.

Samverkan med andra aktörer ska säkerställas

Arbetsförmedlingen kommer fortsatt ansvara för samverkan med andra aktörer, bl.a. med kommuner, statliga myndigheter och andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Ansvaret avser både den samverkan som krävs för att Arbetsförmedlingen ska kunna utföra myndighetsutövning och sådan samverkan som avser utformning och samordning av arbetsmarknadspolitiska insatser.

Lagförslag för effektivt informationsutbyte och gott integritetsskydd

Promemorian som nu har remitterats innehåller lagförslag som på olika sätt understödjer reformeringen. Det innefattar lagändringar som krävs för att skyddet för enskildas integritet ska kunna upprätthållas samtidigt som ett effektivt informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer ska kunna ske.

Reformeringen ska genomföras ordnat och successivt. Lagändringarna i den promemoria som nu går ut på remiss föreslås träda ikraft den 1 december 2022.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00