Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen tar emot ett betänkande om förbud mot rasistiska organisationer

Publicerad

I dag har justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tagit emot betänkandet Ett förbud mot rasistiska organisationer. I betänkandet föreslås att ett förbud mot rasistiska organisationer införs genom ny straffrättslig lagstiftning.

Ladda ner:

Den parlamentariska kommittén om förbud mot rasistiska organisationer har letts av justitierådet Dag Mattsson. Kommittén har bland annat haft i uppdrag att överväga ett förbud mot rasistiska organisationer, dels i form av att göra det straffbart att delta i en sådan organisation, dels genom att förbjuda organisationerna som sådana genom en ny upplösningslagstiftning.

Enligt kommittén finns det anledning att tro att ett förbud skulle motverka att rasistiska organisationer får ytterligare fäste i samhället och därmed förhindra en farlig utveckling. Övervägande skäl talar därför för att det nu är nödvändigt att begränsa föreningsfriheten och införa ett förbud mot rasistiska organisationer.

Kommittén föreslår att det ska införas ett förbud mot rasistiska organisa­tioner genom ny straffrättslig lagstiftning. Enligt förslaget ska det införas två nya brott, organiserad rasism och stöd åt organiserad rasism. Vidare föreslås en särskild straffskala för grova fall av organiserad rasism. Straffet för organi­serad rasism och stöd åt organiserad rasism föreslås vara fängelse i högst två år. Om brottet är grovt ska straffet enligt förslaget vara fängelse lägst sex månader och högst fyra år.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh