Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Preciserad överenskommelse om det reformerade premiepensionssystemet

Publicerad

Idag har Pensionsgruppen enats om följande:

Inledning

Pensionsgruppens överenskommelse från den 14 december 2017 innehåller principerna för ett reformerat premiepensionssystem och för utformningen av ett upphandlat fondtorg där en särskild huvudman har ansvaret för att på professionella grunder erbjuda upphandlade fonder.

Detta dokument är en precisering av den ursprungliga överenskommelsen och ska fortsättningsvis hanteras som en del av överenskommelsen från 2017.

Upphandling och urval av fonder

Upphandlingen av fonder till premiepensionens fondtorg ska regleras och genomföras genom nedan beskrivna övergripande principer och tillvägagångssätt. Med ”myndigheten” avses den nya nämndmyndighet som ska inrättas och som ska ha till uppgift att upphandla fonder till och i övrigt förvalta premiepensionens fondtorg.

 

1.     Det ska upphandlas fon­der med olika risknivå och placerings­inriktning till premiepensionens fondtorg.

Urvalet av fonder ska vara tillräckligt brett för att tillfredsställa de sparare som är intresserade av att göra ett eget val, dvs erbjuda en reell valfrihet. Med olika risknivå och placerings­inriktning avses att fondtorget erbjuder en stor bredd av olika slags fonder.

2.     Det ska till fondtorget upphandlas sådana fonder som är lämpliga för premiepensionssystemet. Fonderna ska vara kostnadseffektiva, hållbara, kontrollerbara och av hög kvalitet.

Upphandlingen ska ske på strikt professionella och marknadsmässiga grunder och inga andra hänsyn ska tas än att erbjuda spararna så bra och prisvärda fonder som möjligt. Det betyder inte att det i upphandlingarna bara är priset som styr utan istället är det förhållandet mellan pris och kvalitet som är avgörande.

3.     Hur många fonder som ska upphandlas i varje respektive upphandling bestäms av myndigheten. Så många fonder ska upphandlas att urvalet av fonder på fondtorget ger pensions­spararna en reell valfrihet i hur deras medel ska placeras på fondtorget. Vid bedömningen av hur många fonder som ska upphandlas ska det även beaktas att fondförvaltarna och fonderna löpande ska kunna granskas på ett säkert och effektivt sätt och att kostnaderna för den granskningen är rimlig sett ur spararnas perspektiv.

Det upphandlade fondtorget ska erbjuda ett tillräckligt urval av för premiepensionssystemet lämpliga fonder med olika risk­nivå och placeringsinriktning så att valfriheten upplevs som reell för pensionsspararna, samtidigt som myndigheten ska ha möjlighet att granska fonderna. Eftersom kostnaden för fondtorget ytterst bärs av spararna ska kostnadseffektivitet eftersträvas. Urvalet ska spegla efterfrågan hos det stora flertalet som vill välja och också anpassas utifrån förändringar i efterfrågan.

Graden av valfrihet bör fortlöpande mätas och utvärderas. En viktig indikator på om fondtorget erbjuder reell valfrihet är spararnas egna uppfattningar i frågan, det vill säga om spararna anser att urvalet av fonder är tillräckligt brett.

4.     Vid bedömningen av hur många fonder som ska upphandlas till fondtorget ska säkerställas att pensionsspararna får en reell valfrihet samt att fondförvaltarna och fonderna ska kunna granskas på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Kostnaderna för granskningen ska vara rimliga sett ur spararnas perspektiv. I likhet med vad som anges i SOU 2019:44 Ett bättre premiepensionssystem framstår det som sannolikt med ett antal fonder i nivå med maximalt antal inom tjänstepensionens valbara del, det vill säga 150–200 fonder. Detta ska dock inte ses som ett maxtak, frågan om antalet fonder kommer att avgöras av den nya myndigheten i professionella upphandlingar.

5.     Myndigheten ska för varje upphandling formulera de obli­gatoriska krav som måste vara upp­fyllda för att ett anbud ska kunna kvalificeras för utvärdering.

Samtliga fonder som erbjuds på fondtorget bör uppfylla högt ställda krav på kontrollerbarhet och lämplighet för premiepensions­systemet. Detta åstadkoms genom att myndigheten vid upphandlingarna formulerar obligatoriska krav som måste vara upp­fyllda för att ett anbud ska kunna kvalificeras för utvärdering.

6.     Myndigheten ska tilldela fond­avtal med användning av tilldelningskriterier (även kallat utvär­derings­kriterier). Dessa kriterier ska ha koppling till de fonder som ska upphandlas och ska formuleras utifrån kraven på att fonderna ska vara kostnadseffektiva och av hög kvalitet.

Av de fonder som uppfyller de obligatoriska kraven (se punkt 4) bör ett urval ske baserat på hur fonderna uppfyller de för upphandlingen specifika tilldelningskriterierna.

Kraven på fondernas kostnadseffektivitet och kvalitet är de krav som lämpar sig bäst att utforma tilldelningskriterier utifrån; med sådana tilldelningskriterier skapas goda förutsättningar för myn­digheten att upphandla prisvärda fonder av hög kvalitet. Det är myndigheten som på professionella grunder avgör vilka kriterier som är ändamålsenliga i respektive upphandling.

Tilldelningskriterierna ska viktas inbördes. Vilken viktning som används bör avgöras av myndigheten utifrån omständigheterna vid den enskilda upphandlingen.

Det är viktigt att myndigheten utformar både krav och tilldelningskriterier på ett tydligt sätt så att det framgår vilka delar av beskrivningen i upphandlingsdokumenten som utgör obligato­riska krav som alla anbud ska uppfylla och vilka som utgör kriterier utifrån vilka anbuden jämförs med varandra i en utvärdering.

7.     Utöver de upphandlade fonderna ska det på fondtorget, liksom det finns på nuvarande fondtorg, finnas fonder som gör det möjligt att justera risknivån i förvalsalternativet.

Överenskommelsen slår fast att det ska vara möjligt att inom förvalet justera den individuella risknivån. Detta var i utredningen löst genom valarkitekturens steg 2. Eftersom inriktningen är att slopa detta steg 2 behöver den i överenskommelsen fastlagda möjligheten att justera risk ske på annan nivå. Då det saknas fler nivåer i valarkitekturen återstår att i stället införa den möjligheten på fondtorget.

8.     Avregistrering av fonder från fondtorget bör genomföras på ett sådant sätt att negativa effekter minimeras för pensionsspararna.
En analys av vilka effekter övergången mellan fondavtalen kan tänkas få ska ingå i lagrådsremissen.

Laddar...