Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

CAT:s granskning (2023-04-21) av ärendet R.N. mot Sverige

Publicerad

Fråga om utvisning av klaganden till Burundi skulle strida mot artikel 3 i FN-konventionen mot tortyr m.m.

Klaganden anförde inför kommittén att en utvisning av honom till Burundi skulle strida mot artikel 3 i konventionen, framför allt på grund av hans politiska engagemang.

I utlåtandet bedömer kommittén att en verkställighet av klagandens utvisningsbeslut skulle innebära en kränkning av artikel 3 i FN:s tortyrkonvention. Kommitténs bedömning grundar sig huvudsakligen i klagandens påstående att han varit medlem i det oppositionella partiet i Burundi och att detta lett till att han frihetsberövats och utsatts för tortyr. Kommittén finner att det faktum att klaganden inte haft en uppsatt position inom oppositionen inte utesluter möjligheten att han löper en reell risk för att utsättas för tortyr på nytt. Kommittén noterar även att de svenska myndigheterna bedömt att klaganden gjort sannolikt att han tidigare utsatts för tortyr i Burundi på grund av sin politiska uppfattning. Enligt kommittén borde omständigheterna i ärendet därför ha lett till att den åberopade risken för illabehandling undersökts noggrannare.