Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

ICCPR-kommitténs granskning (2021-03-16) av ärendet B.B. mot Sverige

Publicerad

Fråga om utvisning av klaganden till Afghanistan skulle strida mot artikel 6 (rätten till liv) och artikel 7 (förbudet mot tortyr m.m.) i FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

Sammanfattning av granskningen: Klaganden anförde inför kommittén att hans utvisning till Afghanistan skulle strida mot artiklarna 6 och 7 i konventionen, bl.a. då han konverterat till kristendomen samt då han riskerar förföljelse från sin far.

Kommittén fann vid sin granskning att klagandens påståenden om den risk han skulle löpa som konvertit i Afghanistan varit generella och vaga och att de nationella myndigheternas prövning inte kunde anses ha varit godtycklig eller bristfällig i denna del. I den del som avsåg förföljelse från klagandens far ansåg dock kommittén att de nationella myndigheterna brustit i sin utredningsskyldighet vad gäller den verkliga, personliga och förutsebara risk som klaganden löper vid ett återvändande till Afghanistan. En verkställighet skulle därför strida mot artikel 6 och 7 i konventionen. Kommittén erinrade även om Sveriges skyldighet enligt konventionen att göra en översyn av klagandens ärende varvid bl.a. granskningsutlåtandet ska beaktas. Två ledamöter i kommittén ansåg att det inte förelåg någon kränkning av artikel 6 och 7 i konventionen.