Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

CRPD-kommitténs granskning (2021-09-06) av ärendet Z.H. mot Sverige

Publicerad

Fråga om utvisning av klaganden till Afghanistan skulle strida mot artikel 10 (rätten till liv), artikel 12 (likhet inför lagen), artikel 13 (tillgång till rättssystemet) och artikel 15 (förbudet mot tortyr m.m.) i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Sammanfattning av granskningen: Klaganden anförde inför kommittén att hans utvisning till Afghanistan skulle strida mot artikel 10 och artikel 15 i konventionen på grund av hans funktionsnedsättning. Klaganden åberopade vidare att hans rättigheter enligt artiklarna 12 och 13 hade kränkts i samband med den nationella migrationsprocessen.

Kommittén bedömde att en verkställighet av klagandens utvisningsbeslut skulle innebära en kränkning av artikel 15 i konventionen. Kommittén fann bl.a. att de begränsade vårdmöjligheterna i Afghanistan innebar en skyldighet för de nationella migrationsmyndigheterna att utreda i vilken utsträckning klaganden skulle ha tillgång till vård och, om tveksamheter kvarstod, söka individuella och tillräckliga garantier från Afghanistan. Eftersom de nationella myndigheterna inte gjort detta bedömde kommittén att det inte kunde uteslutas att avgörandena varit godtyckliga. Kommittén fann det inte nödvändigt att göra en separat bedömning av klagandens yrkande avseende artikel 10 och avvisade klagomålet avseende artiklarna 12 och 13. Kommittén erinrade även om Sveriges skyldighet enligt konventionen att göra en översyn av klagandens ärende med beaktande av bl.a. granskningsutlåtandet.