Informationsmaterial från Finansdepartementet

Nationell inriktning för artificiell intelligens

Publicerad

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och i internationell jämförelse ligger Sverige i absolut framkant. Många länder har höga ambitioner för sin digitala utveckling och Sverige måste arbeta hårt för att utveckla och stärka arbetet. Om Sverige lyckas med det finns goda möjligheter att utveckla både svensk konkurrenskraft och välfärd. Ett digitalt teknikområde som utvecklas snabbt är artificiell intelligens (AI). AI är ett brett område som omfattar många tekniker, inte minst maskininlärning och djupinlärning. Det som utmärker AI från andra metoder för automation är AI-teknikens förmåga att lära sig och bli smartare över tid.

Ladda ner:

Regeringens bedömning är att:

  • Sverige behöver utveckla regler, standarder, normer och etiska
    principer i syfte att vägleda etisk och hållbar AI och användning av AI.
  • Sverige behöver verka för svenska och internationella standarder och regelverk som främjar användning av AI och förebygger risker.
  • Sverige behöver kontinuerligt se över behovet av digital infrastruktur för att tillvarata möjligheterna som AI kan ge.
  • Sverige behöver fortsätta arbetet med att tillgängliggöra data som kan utgöra en samlad infrastruktur för att använda AI på områden där det tillför nytta.
  • Sverige behöver fortsätta att ta en aktiv roll i EU:s arbete med att främja digitalisering och med att möjliggöra nyttan som användningen av AI kan medföra.