Hoppa till huvudinnehåll
Informationsmaterial från Socialdepartementet

Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården Diarienummer: Diarienummer: S2018/03084FS

Publicerad Uppdaterad

Syftet med den långsiktiga inriktningen för arbetet med cancervården är att tydliggöra hur regeringen vill att det nationella arbetet med cancervården ska utvecklas inför framtiden. Inriktningen fokuserar på arbetet fram till 2025, men har också en vision och ett antal långsiktiga mål för arbetet med en ännu längre tidshorisont.

Ladda ner:

Regeringens vision för framtidens cancervård
I framtiden förebyggs så många cancerfall som möjligt, och av dem som blir sjuka botas allt fler från cancer. De som lever med kronisk cancer har en väl fungerande och tillgänglig vård.

I framtiden är cancerprevention i starkt fokus. Ett brett arbete med att främja goda levnadsvanor bedrivs. Ett sådant arbete bidrar inte bara till att motverka cancer utan bidrar även till att förebygga andra icke smittsamma sjukdomar, vilka ändå fortsatt utgör en stor del av sjukdomsbördan i Sverige.

Den framtida cancervården är ett föredöme för övrig vård. Genom ihärdigt förbättringsarbete har cancervården gått före bl.a. avseende korta väntetider, patient- och närståendedelaktighet, kontinuitet samt effektiv uppföljning och tidiga insatser inom rehabilitering.

Cancervården arbetar aktivt med målet om att så många patienter som möjligt ska vara rökfria under och efter cancerbehandling.
Cancervården präglas av jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Cancervården är jämlik över landet och de påverkbara socioekonomiska skillnaderna har minskat kraftigt.

Tillgänglighet till cancervården är i fortsatt starkt fokus. Målet är en cancervård utan onödiga väntetider.

Framtidens cancervård styrs av bästa, tillgängliga kunskap och har en välfungerande kompetensförsörjning samt ett gott ledarskap. Den högspecialiserade vården är koncentrerad och den nära vården är utbyggd och tillgänglig. Arbetet med tidig upptäckt av cancer är prioriterat.

Den framtida cancervården utgår från patientperspektiv och närstående är även viktiga för vården. Organisatoriska hinder inom vården är överbryggade och patienten deltar aktivt i sin egen vård utifrån egen förmåga. Samspelet mellan patienten och vården är uttalat.
I den framtida cancervården används tekniska lösningar och innovationer både i vården och i kontakten med patienten. Forskning och utveckling är en integrerad del av vården. Nya cancerläkemedel, cancervacciner och andra behandlingsmetoder används på det mest effektiva sättet.

I framtidens cancervård finns rehabilitering med redan från början i patientens vårdförlopp. Människor kommer tillbaka till ett välfungerande liv i samhället på ett snabbt sätt efter genomförd cancerbehandling. Uppföljning av cancerpatienter sker systematiskt.

Det nationella perspektivet i cancervården är starkt och ses i framtiden som en självklarhet. Regionala cancercentrum (RCC) spelar en viktig roll i samverkan så väl nationellt som regionalt.

Laddar...