Hoppa till huvudinnehåll

Förordning om hundar och katters välfärd samt deras spårbarhet på den inre marknaden 2023/24:FPM33

Publicerad

Förslag till Europaparlamentets och Europeiska rådets förordning om välbefinnande hos hundar och katter samt deras spårbarhet

Ladda ner:

EU-kommissionen presenterade den 7 december 2023 ett förslag till ny
förordning om välbefinnande hos hundar och katter samt deras spårbarhet.
Förslaget syftar till att säkerställa gemensamma miniminormer för hundar
och katters välfärd vid avel, hållande och utsläppande på unionsmarknaden.
Samtidigt sker en reglering av handeln med hundar och katter på den inre
marknaden, inklusive införsel från tredjeländer, för att säkerställa en rationell utveckling av sektorn och bekämpa illegal handel med dessa djur.

Det finns i dag en betydande olaglig handel med hundar och katter under
förhållanden som är skadliga för djurens hälsa och välfärd. Brist på
spårbarhet och uteblivna eller bristfälliga vaccinationer utgör en allvarlig risk
för överföring av zoonoser såsom rabies och därmed risker även för folkhälsan.

Regeringen välkomnar förslagets målsättningar. Det är angeläget att en god
djurvälfärd kan upprätthållas vid avel, hållande och handel med hundar och
katter inom unionen och vid införsel från tredjeländer. Det är även viktigt att
vidta åtgärder mot de hot som den olagliga handeln med dessa djur utgör för folkhälsan.

Samtidigt måste även de administrativa bördor och andra kostnader som
förslaget kan föranleda stå i proportion till djurskyddsnyttan och vara
kostnadseffektiva. Regeringen anser att förordningen bör utformas på ett sätt som är förenligt med Sveriges grundläggande förvaltningsrättsliga, straffrättsliga och processrättsliga regler och principer.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...