Faktapromemoria från Finansdepartementet

Ändring i förordning om referensvärden 2023/24:FPM15

Publicerad

Faktapromemoria gällande Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) as regards the scope of the rules for benchmarks, the use in the Union of benchmarks provided by an administrator locates in a third country, and certain reporting requirements, COM(2023) 660 .

Ladda ner:

Tidigare faktapromemorior i ärendet:

  • 2019/20:FPM71 Förordning om upphörande av referensvärden på finansmarknaden
  • 2013/14:FPM13 Förordning om referensvärden

Europeiska kommissionen presenterade den 17 oktober 2023 ett förslag om ändringar i förordning (EU) 2016/1011 om referensvärden. Förslaget ingår i ett lagstiftningspaket som syftar till att effektivisera rapportering och minska regulatorisk börda för främst små- och medelstora företag. Dessutom syftar förslaget till att stärka EU:s konkurrenskraft inom ramen för arbetet med kapitalmarknadsunionen. Ändringarna i EU:s förordning om referensvärden syftar till att öka utbudet av referensvärden i EU genom att underlätta för administratörer av referensvärden i EU och tredjeland. Regeringen välkomnar kommissionens förslag och ser positivt på en mer ändamålsenlig rapportering som tar hänsyn till den administrativa bördan för företag och behöriga myndigheter.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.