Faktapromemoria från Finansdepartementet

Direktiv om internprissättning 2023/24:FPM9

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till rådets direktiv om internprissättning, COM(2023) 529.

Ladda ner:

Europeiska kommissionen (kommissionen) har den 12 september 2023 presenterat ett förslag till direktiv om internprissättning. Förslaget är en del av paketet ”Business in Europe: Framework for Income Taxation” eller BEFIT. Förslagets syfte är att öka förutsebarheten vid beskattningen och minska förekomsten av såväl dubbelbeskattning som dubbel icke-beskattning samt att därigenom minska antalet tvister och tillkommande efterlevnadskostnader. Enligt förslaget ska den så kallade armlängdsprincipen kodifieras i EU-rätten. Därtill ska enhetliga bindande regler avseende vissa kärnfrågor kopplade till armlängdsprincipen införas samt möjligheten för ytterligare harmonisering öppnas upp. Sakfrågorna i förslaget är avsedda att överensstämma med OECD:s riktlinjer för internprissättning, men eftersom dessa ändras över tid behöver direktivet få en dynamisk utformning så att det kan ändras i linje med ändringar i OECD:s riktlinjer. Reglerna föreslås vara införda i medlemsstaterna den 31 december 2025 och tillämpas från den 1 januari 2026.

Regeringen är efter en samlad bedömning negativ till förslaget och anser att det har tydliga brister i träffsäkerhet och proportionalitet utifrån det angivna syftet. Regeringen anser att skillnaderna i medlemsstaters tolkning och tillämpning av armlängdsprincipen överskattas och att de tvister som uppstår avseende internprissättning oftare beror på att olika stater gör olika bedömningar av omständigheterna i det specifika fallet. Regeringen anser också att eftersom internprissättning tillämpas globalt är globala lösningar att föredra framför lösningar på EU-nivå då de senare kan innebära att nya problem uppstår gentemot tredjeländer.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.