Faktapromemoria från Justitiedepartementet

EU-regler om ideella organisationer med gränsöverskridande verksamhet 2023/24:FPM7

Publicerad

Faktapromemoria gällande EU-regler om ideella organisationer med gränsöverskridande verksamhet, 2023/24:FPM7.

Ladda ner:

Europeiska kommissionen har presenterat ett förslag till direktiv för att
underlätta för ideella organisationer att verka gränsöverskridande inom EU.
Enligt förslaget ska det införas en ny rättslig form för europeiska
gränsöverskridande sammanslutningar (European cross-border association,
ECBA) i EU-medlemsstaternas rättssystem. Syftet med förslaget är att
undanröja rättsliga och administrativa hinder för ideella organisationer som
verkar i mer än en medlemsstat. Förslaget ska därmed förbättra den inre
marknadens funktionssätt. Direktivet föreslås vara genomfört i nationell rätt
senast två år efter att det antagits av Europaparlamentet och rådet.

Tillsammans med förslaget till direktiv har kommissionen också presenterat
ett förslag till en teknisk förordning om ändring av förordningarna om
informationssystemet för den inre marknaden och om den gemensamma
digitala ingången. Syftet är att möjliggöra informationsutbyte mellan
behöriga myndigheter och underlätta för ideella organisationer att genomföra administrativa förfaranden digitalt.

Regeringen välkomnar målsättningen med förslaget och ser att etablerandet av en ny associationsform skulle kunna bidra till ideella organisationers möjlighet att verka över gränserna. Det är dock viktigt att regelverket inte utformas så att det verkar hämmande på dessa organisationers möjligheter att utöva verksamhet. Det ska även eftersträvas att regelverket inte föranleder omotiverade kostnader eller omotiverad administration för det offentliga. Om en medlemsstat har en välfungerande ordning för ideella organisationer, så bör den så långt som möjligt värnas. 

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.