Förordning om autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter 2024-2025 2023/24:FPM5

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till RÅDETS FÖRORDNING om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter för perioden 2024–2025, COM(2023) 496.

Ladda ner:

För att säkra råvaruförsörjningen till beredningsindustrin har EU helt eller
delvis avskaffat tullarna på vissa fisk- och fiskeriprodukter genom så kallade
autonoma unionstullkvoter (ATQ:er) som normalt sett omförhandlas vart
tredje år. Den nu gällande förordningen som reglerar ATQ:erna löper ut i
december 2023. Kommissionen presenterade den 30 augusti ett förslag till en ny förordning för perioden 2024–2025 som i princip innehåller de tullkvoter
svensk beredningsindustri har uttryckt behov av, med undantag för sillråvara som inte finns med i förslaget.

Mot bakgrund av införda restriktioner mot Ryssland och Belarus med
anledning av kriget i Ukraina föreslås även att fiskeriprodukter med ursprung i Ryssland och Belarus inte ska kunna åtnjuta tullfrihet vid import till EU. De
autonoma tullkvoterna föreslås därför inte kunna tillämpas på produkter med ursprung i dessa länder.

Regeringen anser att EU bör eftersträva en balanserad avvägning mellan att å ena sidan tillse beredningsindustrins behov och å andra sidan verka för att
värna EU:s fiskeintressen. Mot denna bakgrund kan regeringen stödja
kommissionens förslag.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.