Faktapromemoria från Finansdepartementet

Direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa 2023/24:FPM10

Publicerad

Faktapromemoria gällande Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa, COM(2023) 532.

Ladda ner:

Europeiska kommissionen (kommissionen) presenterade den 12 september 2023 ett direktivförslag om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa (Business in Europe: Framework for Income Taxation, BEFIT). Syftet med förslaget är främst att förbättra den inre marknadens funktionssätt genom att förenkla för företag som bedriver verksamhet över gränserna inom EU. Förenklingen består i att medlemsstaternas 27 olika företagsskattesystem i princip ersätts av ett enda gemensamt system för de företag som omfattas av regelverket. Enligt förslaget ska en gemensam skattebas beräknas för företag i vissa större koncerner inom EU, vilket kommer att möjliggöra förlustutjämning över gränserna. Varje företag som ingår i koncernen och omfattas av regelverket föreslås beskattas för sin del av det samlade skatteunderlaget efter en fördelning per företag som baseras på genomsnittligt skattepliktigt resultat under de tre föregående räkenskapsåren. Det fördelade resultatet tas upp till beskattning enligt nationella regler och skattemässiga justeringar får göras enligt nationell lagstiftning.

För mindre koncerner ska reglerna vara frivilliga att tillämpa. Direktivförslaget innehåller utöver materiella regler även ett administrativt regelverk. Av detta följer bl.a. att företag som omfattas av regelverket i huvudsak ska kunna vända sig till ett lands skattemyndighet. Förslaget innehåller också regler som syftar till att underlätta interna transaktioner, både inom och utanför BEFIT-gruppen.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.