Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Nytt direktiv om rätten att få en vara reparerad 2022/23:FPM79

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för att främja reparation av varor och om ändring av förordning (EU) 2017/2394 och direktiven (EU) 2019/771 och (EU) 2020/1828, COM(2023) 155.

Ladda ner:

Europeiska kommissionen har föreslagit ett nytt direktiv om rätten att få en vara reparerad. Förslaget syftar till att fler varor ska repareras, dels av säljaren för fel i varan som denne ansvarar för, dels av tillverkaren eller fristående reparatörer i andra fall. Förslaget syftar även till att förbättra konsumentens kännedom om sina rättigheter och om vilka reparatörer som finns att välja bland. Säljaren ska i första hand reparera i stället för att byta ut varan. Förslaget innehåller också krav på att tillverkare och andra reparatörer som vill tillhandahålla reparationstjänster ska informera om sina tjänster via en onlineplattform och i det enskilda fallet använda ett reparationsformulär, för att konsumenten ska få bättre insyn i deras villkor och prissättning. Förslaget förväntas leda till kostnadsbesparingar för konsumenter och stödja målen om hållbar konsumtion i den Europeiska Gröna given (European Green Deal).

Regeringen välkomnar förslagets syfte att främja en hållbar konsumtion. Det är angeläget att direktivets regler är moderna, ändamålsenliga och anpassade till den tekniska utvecklingen och till omställningen till konkurrenskraftiga företag i en cirkulär ekonomi. Regeringen avser att i förhandlingarna verka för en väl avvägd balans mellan intresset av ett högt skydd för konsumenter och näringsidkarnas intressen. Direktivet bör inte vara mer långtgående och detaljerat än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med direktivet. Förslaget kommer att behandlas under Sveriges EU-ordförandeskap den 1 januari till och med den 30 juni 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.