Faktapromemoria från Finansdepartementet

Ändrade regler för att främja central clearing inom EU (Emirförordningen) 2022/23:FPM44

Publicerad

Faktapromemoria gällande Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, European Central Bank and the European Economic and Social Committee. A path towards a stronger EU clearing system. COM(2022) 696. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 648/2012, (EU) No 575/2013 and (EU) 2017/1131 as regards measures to mitigate excessive exposures to third-country central counterparties and improve efficiency of Union clearing markets, COM(2022) 697. Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2009/65/EU, 2013/36/EU and (EU) 2019/2034 as regards the treatment of concentration risk towards central counterparties and the counterparty risk on centrally cleared derivative transactions, COM(2022) 698.

Ladda ner:

Kommissionen föreslår ändringar i EU:s förordning om OTC-derivat,
centrala motparter och transaktionsregister. Förslaget syftar till att främja central clearing inom EU i förhållande till tredjeland samt att stärka motståndskraften hos och tillsynen av centrala motparter och
derivatmarknader inom EU. De föreslagna ändringarna innebär bl.a. krav på aktörer att i viss utsträckning cleara centralt inom EU, förenklingar av vissa tillståndsförfaranden för centrala motparter, nya tillsynsuppgifter för berörda myndigheter samt justeringar när det gäller regelverket för central clearing i tredjeland. Förslaget innehåller även ändringar mot bakgrund av de problem som uppdagats på energiderivatmarknaderna. Kommissionen föreslår också ändringar i fem andra EU-rättsakter för att ovanstående ändringar ska kunna genomföras och för att harmonisera regelverken.

Regeringen är positiv till att hantera finansiella stabilitetsrisker förknippade med central clearing och ambitionen att effektivisera och stärka tillsynsregelverket för centrala motparter. Regeringen anser dock att åtgärder som i praktiken innebär krav på att flytta clearing till EU från tredjeland behöver baseras på tydligt identifierade stabilitetsrisker och gedigen konsekvensanalys. Vidare anser regeringen att nya eller förändrade uppgifter för behöriga myndigheter bör vara väl avvägda, ha ett tydligt mervärde och en tydlig ansvarsfördelning samt inte skapa onödig administrativ börda för berörda parter. Detta gäller även inrättandet av nya organ. Regeringen är tveksam till om samtliga tillsynsförslag uppfyller dessa kriterier.

Förslaget väntas förhandlas under det svenska EU-ordförandeskapet som pågår 1 januari 2023 till 30 juni 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.