Faktapromemoria från Finansdepartementet

Förordning om omedelbara betalningar i euro 2022/23:FPM18

Publicerad

Faktapromemoria gällande proposal for a regulation of the European Parlia­ment and of the Council amending Regulations (EU) No 260/2012 and (EU) 2021/1230 as regards instant credit transfers in euro, COM(2022) 546.

Ladda ner:

Europeiska kommissionen har presenterat ett förslag som syftar till att
underlätta för omedelbara betalningar i euro. En omedelbar betalning innebär att medlen finns tillgängliga på mottagarens konto inom några sekunder från det att betalningen har gjorts.

Förslaget innebär i huvudsak att banker som erbjuder sina kunder –
konsumenter, företag och organisationer – traditionella konto-till-kontobetalningar i euro ska erbjuda omedelbara betalningar i euro och att avgiften för en sådan betalning inte ska få överstiga avgiften för en traditionell betalning. Medlemsstater som inte har euro som valuta omfattas av en infasningsperiod.

Regeringen välkomnar förslaget att alla banker som erbjuder traditionella betalningar även ska kunna erbjuda sina kunder säkra och prisvärda omedelbara betalningar i euro. Regeringen stödjer kommissionens ansats att främja nya betalningsalternativ på den inre marknaden samtidigt som teknisk utveckling och innovation inte ska hindras. Regeringen välkomnar att förslaget innehåller konsumentskyddande aspekter. Därutöver är regeringen positiv till en längre infasningsperiod för medlemsstater som inte har euron som valuta.

I Sverige sker endast en mindre del av betalningarna i euro och effekterna av förslaget bedöms därmed vara begränsade för den svenska betalningsmarknaden.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.