Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Statsrådsberedningen

Kommissionens arbetsprogram 2023 2022/23:FPM11

Publicerad

Faktapromemoria gällande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om kommissionens arbetsprogram 2023 – En beslutsam och enad union, COM (2022) 548.

Ladda ner:

Kommissionens arbetsprogram 2023 går under titeln En union som står fast och enad. I arbetsprogrammet för 2023 presenteras 43 nya initiativ, 116 prioriterade förslag, 1 förslag som dras tillbaka och 8 förslag som ingår i s.k. REFIT-åtgärder. Programmet är det fjärde som presenteras av den sittande kommissionen och bygger både på ordförande Ursula von der Leyens tredje tal om tillståndet i unionen och hennes sex politiska riktlinjer.

Regeringen välkomnar i stort kommissionens arbetsprogram för 2023 då det ligger i linje med inriktningen från EU:s strategiska agenda för 2019–2024. Flera av förslagen väntas presenteras och därmed behandlas under det kommande svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd under första halvåret 2023.

Regeringen instämmer i vikten av att EU visar fortsatt stöd till Ukraina. Det är angeläget att EU fortsätter visa handlingskraft genom att förbereda ytterligare sanktioner samt att EU fortsätter arbetet med att säkerställa efterlevnaden av redan beslutade sanktionspaket.

EU har en viktig roll att spela i klimatomställningen och regeringen delar kommissionens bild av vikten att snabba på den gröna omställningen för klimatet, för att stärka vår konkurrenskraft och säkerhet. Energipolitiken spelar i detta avseende en avgörande roll.

Regeringen välkomnar kommissionens ambition med att ta fram både akuta och långsiktiga åtgärder som kan leda till lägre energipriser. Regeringen kommer att analysera det aviserade förslaget till en reformerad elmarknad.

Regeringen anser att EU bör göra mer för att stärka konkurrenskraften och tillväxten i unionen och ser därför mycket positivt på att kommissionen avser lägga fram ett meddelande om inre marknaden i början av det svenska ordförandeskapet. Det är viktigt att utveckla en välfungerande inre marknad, vilket är avgörande för unionens välstånd.

Beträffande kommande förslag om råmaterial är det välkommet med ett initiativ som underlättar och möjliggör en säker och hållbar tillgång till råmaterial. Regeringen anser att det kommer behövas såväl ökad inhemsk produktion från både primära och sekundära källor som bibehållen och utvecklad tillgång till globala marknader.

Gällande kommissionens aviserade halvtidsöversyn av EU:s fleråriga budgetram (MFF) noterar regeringen kommissionens intention att presentera ett förslag under andra kvartalet. Regeringen står fortsatt bakom ministerrådets ståndpunkt från 2016 om att budgetramen inte ska ses över och att i de fall en översyn föreslås ska omfattningen begränsas.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...