Faktapromemoria från Statsrådsberedningen

Meddelande om konferensen om Europas framtid 2021/22:FPM110

Publicerad

Faktapromemoria om meddelande från EU-kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén - Konferensen om Europas framtid - Från vision till konkreta åtgärder

Ladda ner:

Konferensen om Europas framtid avslutades den 9 maj 2022 efter ett år av överläggningar. Europeiska kommissionen har antagit ett meddelande om hur de 49 förslag som blev slutresultaten av konferensen kan följas upp. I huvudsak innehåller kommissionens meddelande en kategorisering förslagen i sådana som redan nu förhandlas eller genomförs, förslag som kommissionen har för avsikt att presentera samt nya förslag och initiativ som kommissionen avser överväga. Förslagen rör olika sakpolitiska områden och frågor av mer konstitutionell art.

Kommissionens generella ansats är att beakta konferensens förslag när man tar fram lagstiftning, men med hänsyn till principerna om subsidiaritet och proportionalitet, arbetet med bättre lagstiftning samt gällande finansiella ramar. Kommissionen utesluter inte fördragsändringar men understryker att sådana inte är ett självändamål. Av analysen framgår att de allra flesta åtgärder skulle kunna rymmas inom ramen för de befintliga fördragen.

Kommissionen beskriver även hur erfarenheterna från konferensen skulle kunna tas tillvara för att integrera en deltagarbaserad demokrati i EU:s politik och lagstiftningsprocess, inklusive genom användning av medborgarpaneler.

Regeringen välkomnar meddelandet och den första analysen som kartlägger vilka av konferensens förslag som är under bearbetning och vilka förslag som skulle kräva nya initiativ. Konferensen om Europas framtid bör följas upp inom ramen för institutionernas mandat och förslagens fortsatta hantering bör ske inom den vanliga förhandlings- och beslutsprocessen.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.