Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Direktiv om konsumentkrediter 2020/21:FPM124

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europa­parla­mentets och rådets direktiv om konsument­krediter, COM (2021) 347 final.

Ladda ner:

Kommissionen har föreslagit ett nytt konsument­kredit­direktiv som är tänkt att ersätta det nuvarande från 2008. Direktivet föreslås innehålla bestäm­melser som harmoniserar ett antal aspekter i ett konsu­ment­förhål­lande avseende vissa kredit­avtal och gräs­rots­finansierings­tjänster. Det ska förbättra konsument­skyddet och därmed öka konsu­menternas förtroende samt främja en väl funge­rande gräns­över­skridande inre marknad för konsu­ment­krediter genom att säkerställa lika villkor för kredit­givare i alla medlems­stater. Vidare avses det nya direktivets bestäm­melser beakta den tekniska utveck­ling som skett efter anta­gandet av det nuvarande direk­tivet och som lett till nya produkter på mark­naden som inte omfattas av direktivet.

Regeringen välkomnar förslaget till ett nytt konsument­kredit­direktiv. I förhand­lingarna avser regeringen verka för ett högt och balanserat konsu­ment­skydd. Regeringen ser det som angeläget att säker­ställa att direktivets bestäm­melser är moderna, ända­måls­enliga och anpassade till digitali­seringen. Regeringen är positiv till att direktivet innehåller bestäm­melser som ska bidra till att minska risken för konsu­menters över­skuld­sättning.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.