Faktapromemoria från Infrastrukturdepartementet

Förordning om digital identitet 2020/21:FPM118

Publicerad

Faktapromemoria gällande Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 910/2014 as regards establishing a framework for a European Digital Identity, COM (2021) 281 final.

Ladda ner:

Den 3 juni 2021 presenterade Europeiska kommissionen (kommissionen) sitt förslag till förordning om ändring av EU:s förordning om elektronisk identifiering i fråga om fastställande av en ram för en europeisk digital identitet (ändring av förordning 910/2014) 

Kommissionen föreslår att det ska bli obligatoriskt för varje medlemsstat att anmäla en e-legitimation enligt förfarandet för gränsöverskridande identifiering som anges i det nya förslaget till förordning. Vidare ska varje medlemsstat utfärda en europeisk digital identitetsplånbok. Med den digitala identitetsplånboken ska fysiska och juridiska personer på ett säkert sätt kunna begära, erhålla, lagra, välja, kombinera och använda personidentifieringsuppgifter och digitala bevis för autentisering online och offline samt skriva under med kvalificerade elektroniska underskrifter. Kommissionen föreslår vidare ett antal ändringar gällande betrodda tjänster, som införandet av digitala bevis och elektroniska liggare.

Syftet med kommissionens förslag är att säkerställa att individer och företag ska kunna utnyttja offentliga och privata onlinetjänster inom EU, samtidigt som deras integritet bevaras. I och med den ökande digitaliseringen av gränsöverskridande offentliga och privata tjänster finns det behov av tillgång till digitala identifieringslösningar med hög säkerhet som accepteras inom hela EU. Förslaget har även lämnats mot bakgrund av identifierade brister i den nuvarande regleringen för betrodda tjänster vilka innebär en risk för ökad fragmentering och minskad tillit om reglering sker på medlemsstatsnivå.

Regeringen välkomnar det förslag som kommissionen har presenterat och är positiv till målsättningen att införa en europeisk digital identitetsplånbok. Regeringen välkomnar särskilt att förslaget, utöver ändamålet att säkerställa en väl fungerande inre marknad, samtidigt tar sin utgångspunkt i att öka användarens möjligheter till kontroll av data. Med säkra gränsöverskridande digitala identifieringstjänster finns stor potential för ökad rörlighet för både individer och företag på den inre marknaden vilket främjar konkurrens och hållbar utveckling. I ljuset av den pågående pandemin har behovet av säkra digitala identifieringslösningar tydliggjorts ytterligare.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.