Överenskommelser om tunga fordon och EU:s förhandlingsmandat inför COP28

Publicerad

Vid miljörådets möte i Luxemburg 16 oktober godkände EU:s miljöministrar ett förhandlingsmandat inför FN:s klimatkonferens COP28. Ministrarna godkände också EU:s bidrag till FN:s klimatkonvention och nådde överenskommelser om utsläppsregler för tunga fordon och avloppsvatten. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari representerade Sverige vid mötet.

Klimattoppmötet COP 28 och EU:s bidrag till FN:s klimatkonvention

EU:s miljöministrar godkände EU:s förhandlingsmandat inför FN:s 28:e klimatkonferens, COP 28 i Dubai. I mandatet framhåller EU:s medlemsländer betydelsen av att man avsevärt höjer den globala klimatambitionen för att hålla målet om 1,5 °C inom räckhåll, i linje med Parisavtalet.

Ministrarna godkände att EU uppdaterar sitt nationellt fastställda bidrag till FN:s klimatkonvention. Bidraget återspeglar utfallet av Fit for 55-förhandlingarna och den effekt den antagna lagstiftningen får för nettoutsläppen av växthusgaser inom unionen.

Utsläpp från tunga fordon

Miljöministrarna kom också överens om ett förslag om att uppdatera och skärpa förordningen om normer för koldioxidutsläpp från tunga fordon. Syftet med förslaget är att ytterligare minska koldioxidutsläppen inom vägtransportsektorn och att införa nya mål för 2030, 2035 och 2040.

De nya reglerna ska bidra till att EU uppnår sina klimatmål och ska ge incitament till en ökad andel utsläppsfria fordon i hela EU:s fordonspark för tunga fordon, samtidigt som man säkerställer att innovation och konkurrenskraft inom sektorn tryggas och stärks.

Efter överenskommelsen i rådet väntar nu förhandlingar med Europaparlamentet om lagstiftningens slutliga utformning.

Avloppsvatten

Vid mötet nådde ministrarna även en överenskommelse om uppdaterade regler för effektivare avloppsrening i tätorter.

Det nuvarande direktivet har varit mycket effektivt när det gäller att minska föroreningar i vatten och förbättra reningen av avloppsvatten under de senaste trettio åren. Syftet med översynen är att uppdatera direktivet genom att utvidga dess tillämpningsområde och anpassa det till målen i den europeiska gröna given.

Nästa steg är förhandlingar med Europaparlamentet om lagstiftningens slutliga utformning.