Artikel från Socialdepartementet

Stormöte om nästa steg för god och nära vård

Publicerad

En god, nära och samordnad vård med primärvården som nav. Det är målet för den omställning av vården som pågår. Företrädare för patient- och professionsföreningar, politiker och myndigheter, samlades på Socialdepartementet för ett stormöte om nästa steg i omställningen.

Porträtt av Acko Ankarberg Johansson.
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson höll den 11 september ett dialogmöte om omställningen till god och nära vård - ett komplext och långsiktigt arbete som omfattar hela hälso- och sjukvårdssystemet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Den 11 september höll sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson ett dialogmöte om omställningen till god och nära vård. Mötet, som samlade representanter från bland annat patient- och professionsföreningar, SKR, myndigheter samt företrädare för socialutskottet, syftade till att skapa en bild av nuläge och utmaningar. Mötet fokuserade också på vad nästa steg i arbetet ska bli, och vad respektive aktör behöver göra för att stärka primärvården och få mer effekt av omställningsarbetet.

– Omställningen till en god och nära vård med primärvården som nav är ett långsiktigt och komplext arbete, eftersom det omfattar hela hälso- och sjukvårdssystemet. Jag uppfattade i mötet att det finns en bred enighet om att mer konkreta steg behöver tas för att vi ska se resultat. Flera aktörer har olika åtaganden och roller i omställningen och därför är det viktigt att vi alla kan mötas och gå igenom utmaningar och prioriteringar, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Behovet av en omställning

Regeringen arbetar mot att hälso- och sjukvården ska ställas om så att primärvården är navet i vården och samspelar med annan och hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. Inriktningen och målen för arbetet slås fast i propositionen Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – En primärvårdsreform (prop. 2019/20:164).

Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Målet är också att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser och att en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser ska uppnås.

I propositionen fastslås även följande mål för primärvårdsreformen:

  • Tillgängligheten till primärvården ska öka,
  • En mer delaktig patient och en personcentrerad vård,
  • Kontinuiteten i primärvården ska öka.

Socialstyrelsen är sammanhållande statlig stödstruktur för arbetet

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att vara en sammanhållande statlig stödstruktur för arbetet med omställningen. En samordnad omställning mot det gemensamma målet om en god och nära vård kräver ett långsiktigt och uthålligt utvecklingsarbete i alla delar av hälso- och sjukvårdssystemet. Socialstyrelsens uppdrag består av två huvudsakliga delar. Dels att främja omställningen och stödja regioner, kommuner och verksamheter i omställningsarbetet mot god och nära vård. Dels att följa upp omställningen till en god och nära vård, såväl på nationell nivå som i regioner och kommuner. I uppdraget ingår även att kommunicera arbetet med omställningen på ett tillgängligt och sammanhållet sätt med olika målgrupper.

Deltagare i stormötet den 11 september

- Sveriges läkarförbund
- Vårdförbundet
- Sveriges arbetsterapeuter
- Fysioterapeuterna
- Sveriges psykologförbund
- Funktionsrätt Sverige
- Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)
- Nätverket mot cancer
- Socialutskottet
- Sveriges Kommuner och Regioner
- Socialstyrelsen
- Myndigheten för vård- och omsorgsanalys