Artikel från Socialdepartementet

Regeringens första 100 dagar: Hälso- och sjukvård

Publicerad

Hälso- och sjukvård är ett prioriterat område för regeringen. Området är också ett av de samarbetsprojekt regeringspartierna har med samarbetspartiet Sverigedemokraterna för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem. Till grund för samarbetet ligger Tidöavtalet. När de första 100 dagarna nu har gått är en hel del åtgärder inom området gjorda, och fler är på gång.

Ladda ner:

I anslutning till en pressträff den 19 januari presenterade regeringen två nyheter:

Inrätta en haverikommission för suicidprevention

En prioriterad fråga för regeringen är att ge förnyad kraft åt det suicidpreventiva arbetet. Regeringen har fattat beslut om en utredning för en haverikommission vid suicid. Syftet är få fram konkreta och varaktiga resultat. En nationell samordnare med samlat ansvar för det suicidpreventiva arbetet ska också inrättas. Och uppföljning av patienter med suicidalt beteende ska bli en självklar del av vårdprocessen.

Kompetensförsörjning – bättre villkor för vårdpersonal

Regeringen har gett ett uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram förslag för att förbättra hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Planen ska utarbetas av det Nationella vårdkompetensområdet. I planen ska det bland annat framgå vilka insatser för befintlig och ny vårdpersonal som kan behövas för att förbättra personalförsörjningen inom hälso- och sjukvården.

Genomförda åtgärder inom hälso- och sjukvård

Regeringen har genomfört flera åtgärder på hälso- och sjukvårdsområdet sedan regeringstillträdet:

  • Aviserat en dubblerad satsning på att öka antalet vårdplatser genom prestationsbaserade bidrag till regionerna.
  • Regeringen har ingått ett flertal överenskommelser med SKR som gäller bland annat: utveckling och förbättring av cancervården för barn och vuxna, främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid samt medel för att korta köerna till BUP.
  • Gemenskapssatsning för att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet och isolering, bland annat: medel till kommuner och regioner för äldresamtal/hälsosamtal, idrott för äldre samt medel avsätts till civilsamhällets arbete för att bryta ofrivillig ensamhet 

På gång inom Hälso- och sjukvård

Inom området är följande åtgärder på gång:

  • Tillsätta en utredning om statligt huvudmannaskap.
  • Fatta beslut om en nationell vårdförmedling i statlig regi för att kapa köer inom hälso- och sjukvården.
  • Uppdrag att ta fram en nationell plan för mödrahälsovården och förlossningsvården med nationella mål samt mått och indikatorer för uppföljning.
  • Underlag från myndigheter till strategi för psykisk hälsa.
  • Reformera den digitala infrastrukturen i vården.

Mål för samarbetsprojektet Hälso- och sjukvård

När regeringen tillträdde sattes mål för samarbetsprojektet: Vårdköerna behöver kapas, tillgängligheten förbättras och jämlikheten mellan olika delar av landet behöver säkerställas. Samtidigt behöver arbetsmiljön för personalen förbättras och kompetensförsörjningen säkras. Förslagen i projektet ska syfta till att minska administrativ börda och onödig byråkrati.