Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen ska fortsatt främja omställningen till en god och nära vård

Publicerad

Regeringen beräknar att avsätta 3 miljarder kronor årligen för omställningen av hälso- och sjukvården till en nära vård med primärvården som nav. För att främja ett långsiktigt uthålligt utvecklingsarbete med omställningen ska Socialstyrelsen, som en del av denna satsning, fortsatt genomföra insatser för att främja omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård.

–  Omställningen till en god och nära vård med primärvården som nav omfattar hela hälso- och sjukvårdssystemet, såväl regioner och kommuner som alla som verkar inom detta system. Det är ett komplext system och det finns behov av en sammanhållande statlig stödstruktur för omställningen, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Nuvarande organisering av hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige fungerar inte fullt ut för att hantera befolkningens förväntningar på och behov av hälso- och sjukvård. Det finns även behov att anpassa sjukvårdssystemet för att möta framtida utmaningar. En omställning av hälso- och sjukvården har påbörjats utifrån en tioårig färdplan (2017–2027) som togs fram av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. 

Propositionen Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – En primärvårdsreform (prop. 2019/20:164) slår fast att hälso- och sjukvården bör ställas om så att primärvården är navet i vården och samspelar med annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Målet är också att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser och att en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna uppnås.

Socialstyrelsen ska främja, stödja och följa upp omställningen till en god och nära vård

En samordnad omställning mot det gemensamma målet om en god och nära vård kräver ett långsiktigt och uthålligt utvecklingsarbete i alla delar av hälso- och sjukvårdssystemet. Socialstyrelsen har därför ett viktigt uppdrag i att utgöra en sammanhållande statlig stödstruktur för arbetet. Socialstyrelsens uppdrag består av två huvudsakliga delar. Dels att främja omställningen och stödja regioner, kommuner och verksamheter i omställningsarbetet mot god och nära vård. Dels att följa upp omställningen till en god och nära vård, såväl på nationell nivå som i regioner och kommuner. I uppdraget ingår även att kommunicera arbetet med omställningen på ett tillgängligt och sammanhållet sätt med olika målgrupper.

Socialstyrelsen ska regelbundet rapportera till Socialdepartementet under uppdragets gång. En slutredovisning av de delar som rör att främja och stödja omställningen ska lämnas senast 31 mars 2028. En slutredovisning av de delar som rör att följa upp omställningen ska lämnas senast 30 augusti 2028. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2023 använda 9,4 miljoner kronor.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1279394
e-post till Joel Apelthun

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.