Regeländringar beslutade den 15 december 2022

Publicerad

Straffansvar för otillåten fartygsåtervinning införs

Regeringen har efter riksdagens godkännande av propositionen En särskild straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning utfärdat lag om ändring i miljöbalken. Lagen innehåller straffansvar för otillåten fartygsåtervinning samt bestämmelser om förverkande och utökad domsrätt kopplade till brottet otillåten fartygsåtervinning. Lagen innehåller även en rättelse av 17 kap. 3 § miljöbalken.

Ändringarna träder i kraft den 1 mars 2023.

Referenser:

  • regeringens proposition En särskild straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning (prop. 2022/23:4)
  • miljö- och jordbruksutskottets betänkande En särskild straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning (bet. 2022/23:MJU3)
  • riksdagsskrivelse 2022/23:49
  • lag (2022:1799) om ändring i miljöbalken

Kontaktpersoner:

Lina Oskarsson 08-405 53 72

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.